Language focus

     

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present size of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have khổng lồ use some verbs more than once).

Bạn đang xem: Language focus


 Listen and repeat.

(Nghe với nhắc lại.)

/ɪ//i:/
hit kickheat repeat
bitclickbeatread
littleinterestmeateaten

 Practise these sentences.


(Luyện tập những câu sau.)

1. Is he coming to the cinema?

(Anh ấy tất cả đến rạp chiếu phim giải trí phim không?) 

2. We"ll miss the beginning of the film.

(Chúng tôi sẽ bỏ qua phần đầu của bộ phim.)

3. Is it an interesting film, Jim?

(Đó liệu có phải là một tập phim thú vị không, Jim?)

4. The beans and the meat were quite cheap.

(Đậu cùng thịt khá rẻ.)

5. He’s going khổng lồ leave here for the Green Mountains.

(Anh ta sẽ rời ra khỏi đây để mang đến dãy núi Green.)

6. Would you lượt thích to have meat, peas and cheese?

(Bạn cũng muốn thịt, đậu Hà Lan với pho mát không?)


Task 1

GRAMMAR và VOCABULARY 

Task 1: Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have khổng lồ use some verbs more than once.)

(Điền vào các chỗ trống trong đoạn văn. Thực hiện động từ làm việc thì hiện tại đơn. (Có các động từ rộng mức cần thiết và các bạn sẽ sử dụng một vài rượu cồn từ hơn một lần.))

beplaytakerun
fishgosaycatch
worrygive uplikerealise

Fishing (1)______ my favourite sport. I often (2)______ for hours without catching anything. But this does not (3)______ me. Some fishermen (4)______ unlucky. Instead of catching fish, they (5) ______old boots và rubbish. I (6)_______ even less lucky. I never (7)_______ anything - not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)_______ trang chủ with an empty bag. "You must (9)______fishing!", my friends (10)_______ "It"s a waste of time". But they don"t (11)______that I (12) _______not really interested in fishing. I"m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

*

Lời giải chi tiết:

1. Is2. Fish 3. Worry4. Are
5. Catch6. Am7. Catch8. Go
9. Give up10. Says11. Realise12. Am

Fishing (1) is my favourite sport. I often (2) fish for hours without catching anything. But this does not (3) worry me. Some fishermen (4) are unlucky. Instead of catching fish, they (5) catch old boots & rubbish. I (6) am even less lucky. I never (7) catch anything - not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8) go trang chủ with an empty bag. "You must (9) give up fishing!", my friends (10) says "It"s a waste of time". But they don"t (11) realise that I (12) am not really interested in fishing. I"m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

Tạm dịch:

Câu cá là môn thể thao yêu quý của tôi. Tôi thường câu mặt hàng giờ mà lại không bắt được gì cả. Nhưng điều đó không có tác dụng tôi lo lắng. Một số trong những ngư dân không may mắn. Ráng vì đánh bắt cá, bọn họ bắt được những chiếc ủng cũ với rác. Tôi thậm chí còn còn kém như mong muốn hơn. Tôi không khi nào bắt được bất cứ thứ gì - thậm chí còn là giầy cũ. Sau khi trải qua cả buổi sớm trên sông, tôi luôn luôn về công ty với một chiếc túi rỗng. "Cậu nên bỏ câu cá!", bạn bè của tôi nói. "Thật là phí thời gian". Cơ mà họ không phân biệt rằng tôi ko thực sự lưu ý đến câu cá. Tôi chỉ yêu thích ngồi trên thuyền, chẳng làm những gì cả. 


Task 2

Task 2: Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.

(Đặt các trạng từ gia tốc vào vị trí phù hợp trong các câu bên dưới đây.)

always usually sometimes as a rule never often normally occasionally 

He gets up early.

(Anh ấy thức dậy.)

She is late for school.

(Cô ấy bị muộn tiếng học.)

Lan practises speaking English.

(Lan thực hành nói tiếng Anh.)

Thao is a hard-working student.

(Thảo là một học viên chăm chỉ.)

Lời giải chi tiết:

- He always/ never/ usually/ often/ normally/ occasionally gets up early.

(Anh ấy luôn luôn / không lúc nào / thường / thỉnh thoảng/ hay / thỉnh thoảng dậy sớm.)

+ He sometimes gets up early.

(Đôi khi anh dậy sớm.)

Sometimes he gets up early.

(Đôi khi anh dậy sớm.)

+ He gets up early sometimes.

Xem thêm: Nghị Luận Về Lời Cảm Ơn (4 Mẫu), Ý Nghĩa Của Lời Cảm Ơn

(Anh dậy sớm đôi khi.)

+ As a rule, he gets up early.

(Như một quy luật, anh dậy sớm.)

- She is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never late for school.

(Cô ấy luôn luôn / hay / thỉnh phảng phất / bình thường / thỉnh phảng phất / không khi nào đến trường muộn.)

+ She is sometimes late for school.

(Cô đôi lúc đến ngôi trường trễ.)

Sometimes she is late for school.

(Đôi lúc cô cho trường trễ.)

+ She is late for school sometimes.

(Cô thỉnh thoảng tới trường trễ.)

As a rule, she is late for school.

(Như một quy luật, cô ấy mang đến trường trễ.)

- Lan always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never practices speaking English.

(Lan luôn luôn luôn / thường / thỉnh thoảng / thường xuyên / thỉnh phảng phất / không khi nào thực hành nói giờ Anh.)

+ Lan sometimes practices speaking English.

(Lan đôi khi thực hành nói tiếng Anh.)

Sometimes Lan practices speaking English.

(Đôi khi Lan thực hành thực tế nói tiếng Anh.)

+ Lan practices speaking English sometimes.

(Thực hành Lan nói giờ đồng hồ Anh song khi.)

As a rule, Lan practices speaking English.

(Như một quy luật, Lan thực hành nói giờ đồng hồ Anh.)

- Thao is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never a hard-working student.

(Thảo luôn luôn / thường xuyên / thường xuyên / bình thường / thỉnh phảng phất / không khi nào là một học sinh chăm chỉ.)

+ Thao is sometimes a hard-working student.

(Thảo nhiều lúc là một học viên chăm chỉ.)

Sometimes Thao is a hard-working student.

(Đôi lúc Thảo là một học sinh chăm chỉ.)

+ Thao is a hard-working student sometimes.

(Thảo là 1 trong học sinh chuyên cần đôi khi.)

As a rule, Thao is a hard-working student.

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Nh3, Muối Amoni, Tính Chất Hóa Học Của Nh3

(Như một quy luật, Thảo là một học viên chăm chỉ.)


Task 3

Task 3: Supply the correct past simple size of the verbs in brackets.

(Viết dạng thừa khứ đối chọi đúng của các động từ vào ngoặc.)

Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)______(do), they (2)______ (cook) a meal over an open fire. They (3)______ (be) all hungry and the food (4)______(smell) good. After a wonderful meal, they (5)______(tell) stories và (6) ______(sing) songs by the camp­fire. But some time later it (7) ______(begin) to lớn rain. The boys (8)______(feel) tired so they (9)______(put out) the fire & (10)______(creep) into their tent. Their sleeping-bags were warm & comfortable, so they all (11)______(sleep) soundly. In the middle of the night two boys (12)______(wake) up and began shouting. The tent (13) ______ (be) full of water. They all (14)______(leap) out of their sleeping-bags và (15) _____(hurry) outside. It was raining heavily and they (16)______(find) that a stream had formed in the field. The stream (17)______(wind) its way across the field & then (18)_____(flow) right under their tent! 

Lời giải chi tiết:

1. Did2. Cooked3. Were4. Smelt 
5. Told6. Sang7. Began8. Felt
9. Put out10. Crept11. Slept12. Woke
13. Was14. Leapt15. Hurried16. Found
17. Wound18. Flowed  

Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1) did, they (2) cooked a meal over an open fire. They (3) were all hungry & the food (4) smelt good. After a wonderful meal, they (5) told stories và (6) sang songs by the camp­fire. But some time later it (7) began to lớn rain. The boys (8) felt tired so they (9) put out the fire and (10) crept into their tent. Their sleeping-bags were warm and comfortable, so they all (11) slept soundly. In the middle of the night two boys (12) woke up & began shouting. The tent (13) was full of water. They all (14) leapt out of their sleeping-bags & (15) hurried outside. It was raining heavily & they (16) found that a stream had formed in the field. The stream (17) wound its way across the field and then (18) flowed right under their tent! 

Tạm dịch: 

Vào cuối buổi chiều, những chàng trai dựng lều của mình ở thân một cánh đồng. Tức thì sau đó, họ nấu nướng một bữa tiệc trên lửa. Họ gần như đói với thức ăn có mùi thơm ngon. Sau bữa tiệc tuyệt vời, họ đề cập chuyện với hát những bài xích hát mặt lửa trại. Mà lại một không bao lâu sau đó trời bước đầu mưa. Những chàng trai cảm thấy căng thẳng mệt mỏi nên họ dập tắt đám cháy và dấn thân lều. Túi ngủ của họ êm ấm và thoải mái, nên toàn bộ đều ngủ ngon giấc lành. Vào thân đêm, nhị cậu nhỏ xíu tỉnh dậy và bước đầu hét lên. Dòng lều đầy nước. Tất cả họ nhảy ra khỏi túi ngủ cùng vội vã ra ngoài. Trời mưa tương đối nhiều và chúng ta thấy rằng một cái suối đã hình thành trên đồng ruộng. Chiếc suối thông qua cánh đồng và kế tiếp chảy ngay bên dưới lều của họ!