HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Hợp đồng lao đụng được dịch sang tiếng Anh rất quan trọng khi có tác dụng hồ sơ xin visa đi công tác, du lịch hoặc định cư nước ngoài… sau đây công ty #Dịch Thuật Tốt sẽ phân chia sẻ phiên bản dịch hợp đồng lao đụng tiếng Anh, tuy vậy ngữ Việt – Anh hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tải về rất dễ ợt để thực hiện theo nhu cầu của bản thân nhé.

Bạn đang xem: Hợp đồng lao động tiếng anh là gì


Hợp đồng lao hễ tiếng Anh là gì?

Hợp đồng lao động(tiếng Anh Labour Contract) là văn bạn dạng thỏa thuận giữa bạn lao động và người tiêu dùng lao hễ về việc làm gồm trả công, trong các số đó quy định đk lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. đúng theo đồng lao hễ được ký kết kết theo cách thức tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của luật pháp lao rượu cồn (định nghĩa của Wikipedia).

Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết hoàn toàn có thể thỏa thuận sửa đổi văn bản của thích hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự chuyển đổi của trong số những nội dung đa số về điều kiện lao cồn thì bạn lao động bao gồm quyền cam kết hợp đồng lao rượu cồn mới.

– mẫu dịch vừa lòng đồng lao đụng tiếng Anh


Tải mẫu dịch miễn phí

– mẫu dịch đúng theo đồng lao động tuy nhiên ngữ Việt – Anh


Tải mẫu dịch miễn phí
*
Mẫu dịch thích hợp đồng lao đụng tiếng Anh, tuy nhiên ngữ Việt Anh chuẩn

Tự dịch hòa hợp đồng lao rượu cồn sang tiếng Anh

Hợp đồng lao động là một trong những tài liệu mong muốn dịch thuật quý phái tiếng Anh hoặc những tiếng quốc tế khác rất cao. Trong đó nhu cầu phổ đổi thay nhất là buộc phải khi xét chăm nom visa nhằm đi công tác, du lịch, hoặc định cư trên nước ngoài.

Đối với những công ty dịch thuật chuyên nghiệp thì thích hợp đồng lao hễ được nhận xét là tài liệu dễ dịch. Ví như bạn có công dụng ngoại ngữ tốt, thực hiện thành thạo các ứng dụng soạn thảo văn bạn dạng thì bài toán tự dịch hợp đồng lao đụng sang tiếng Anh là khá dễ dàng.

Ngoài bài toán dịch thuật sang trọng tiếng Anh thì thường các cơ quan nhấn hồ sơ, giấy tờ sẽ yêu mong công chứng bản dịch phù hợp đồng lao rượu cồn tiếng Anh. Nếu như bạn chạm chán khó khăn trong quá trình tự dịch công bệnh hợp đồng lao hễ sang giờ đồng hồ Anh thì có thể thao khảo dịch vụ thương mại dịch thuật công triệu chứng hợp đồng lao động toàn bộ với chi phí khoảng 50.000đ / trang.

– chủng loại dịch hợp đồng lao động tiếng Anh
…………….Joint Stock CompanyNo: 56/HDLDSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence- Freedom- Happiness—————————-

LABOUR CONTRACT

We, from one side Mrs:……………………… Nationality: Vietnam

Title: Chairman of the Board of Management

On behalf of the ………………………….. Joint Stock Company

Tel: ………………………………………………………………………………….

Address: No ……, …………Alley,3/2 Street,Hung LoiWard, Ninh Kieu District, Can Tho City.

And from the other side Mr…………………………… Nationality: Vietnam

Date of birth: ………..th 19…. Place of birth: Can Tho

Occupation: Construction Engineer on Waterway Habour

Temporary residence address: No ……, …….. Street, Ninh Kieu Dictrict, Can Tho

Identity thẻ Number: ………….. Issuance dated ……./…./19…. In: Can Tho

Agreed khổng lồ sign this labour contract và engage to lớn satisfy the following provisions:

Article 1: Duration & job of the Contract

-Type of the labour contract: “Open Ended”.

-Commencing on: August …….th 20…..

Probationary Period: from August,…….th 20….. To lớn September,……..th 20…..

Location of work: …………………Vietnam Joint Stock Company

-Professional job: Waterway Habour Contruction Engineer.

-Position: Head of the Department of unique Management.

-Job discription: khổng lồ execute và fullfill all the works as requested by the company leaders.

Article 2: Working condition

-Working hour: In the morning from 8 am lớn 12 am; In the afternoon from 13:30 pm lớn 17:30 pm

– khổng lồ be provided equipments/tools depending on your concrete jobs.

Article 3: Obligations and rights of the Employee

1. Rights

– Transportation means: Self-sufficed

– Main basic salary: ………………..000.000 dong. Salary duringProbationary Period: entitle lớn receive 85% of the basic salary (including salary & other attached benefits).

-To be paid on the 10th day of per month

-Bonus: to lớn be paid in accordance with the dedication of the employee và the outcome of the company’s business.

-Salary increment: according to lớn the business result và the yearly experience of the employee.

-To be equipped with labor safety facilities as regulated by the company provisions.

-Time of rest:

+ Weekly resting time: lớn rest on Saturday moring & Sunday, eventhough, if the company is under the urgent request of increasing working productivity, the employee still have khổng lồ work on resting days.

+ The employee is entitled to lớn annual leave of 12 days per year & on national holidays under the provisions of the State.

+ If the employee goes on business vacation khổng lồ execute projects handled by the company, the company will be in charge of preparing accomodation and necessary personal facilties for the employee under the existing provisions.

-Social & health insurance: Social và health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations of the State.

2. Obligations

-To fullfill all the contents as commited & the jobs in the contract

-To submit notorized certificate (of the highest intellectual degree as requested for the position) to lớn the company right after the Contract is signed.

-To obey all the working regulations, regulations of labor safety, labor disciplines.

-To pay the individual income tax as so provided by the State.

-Absolutely vày not take advantage of the company’s clients for individual benefit (if any)

-If for any reasons, the employee wants khổng lồ terminate the labour contract, the employee shall notice the copany’s leaders at least 15 days in advance.

-In cases, when the employee causes damages lớn the company, the employee will be pay compensation for that. If the damages are too serious, the employee will be subject to legal responsiltities.

Article 4: Rights và obligations of the employer

1.Obligations

Assure job for the employee & fully complete the conditions committed in the Labour contract.

-Fully & duly pay the employee all the remuneration and benefits as committed in the Labour contract and the collective labor accord.

2.Rights

-To manage the employee lớn fullfill the job in the contract (including appointment, assigning the employee to lớn another job, temporarily suspending the job).

-To temporarily defer, lớn terminate the labour contract, to lớn discipline the employee under the provisions of the law & labour regulaton issued by the company.

Article 5: Implementation guidance

-Any issues which are not regulated by this contract are regulated by the application of the collective labour accord. If there is no collective labour accord, legal provions on labour relations shall be applied.

-This Contractis made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer & 1 copy lớn be kept by the Employee.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Touch And Go Là Gì ? » Thành Ngữ Tiếng Anh Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

-If the two parties sign in contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

-The contract takes effect since the date of signing.

Hanoi, July 10th 20…

Employee(Signed)FULL NAMEEmployer(Signed & Sealed)FULL NAME
– chủng loại hợp đồng lao động song ngữ Việt – Anh

Công ty ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số .…/…. Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

————–

Name of the company THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Number .…/…. Independence – Freedom – Happiness

————–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Số: ………/HĐLĐ

Number: ………/HDLD

Căn cứ Bộ cách thức Lao cồn của Quốc hội, số 45/2019/QH14

Under The Labor Code of the National Assembly, No. 45/2019 /QH14

Căn cứ Nghị định…………

Basing on Decree…………

Hôm nay, ngày ……. Mon ……. Năm …..…. Trên …………………………., chúng tôi gồm:

Today, day …….month …….year …..….at …………………………., we are:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG(BÊN A):

THE EMPLOYER(PARTY A):

Công ty: ……………..

Company:……………….

Đại diện Ông/Bà:

On behalf of Mr/Mrs:

Chức vụ:

Position:

Address:

Điện thoại:

Tel:

Mã số thuế:

Tax code:

Account number:

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

EMPLOYEES (PARTY B):

Ông/Bà:

Mr/Ms:

Sinh năm:

Born in:

Quốc tịch:

Nationality:

Nghề nghiệp:

Job:

Địa chỉ hay trú:

Home address:

Số CMTND/CCCD:

ID card no:

Số sổ lao rượu cồn (nếu có):

Labor book no (If any):

Cùng thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những lao lý sau đây:

Both agreed to sign the Labor Contract và commit khổng lồ comply with the following terms và conditions:

Điều 1: Điều khoản chung

Article 1: General terms

LoạiHợp đồng lao động: …

Category of Labor contract:

Thời hạn vừa lòng đồng lao động: ……… tháng

Contract term is……… month

Thời điểm từ: ngày ….… mon .….… năm …..….. Cho ngày …..… mon ……… năm ………

From………. Day/month/year to………….. Day/month/year

Địa điểm làm việc: …

Place of work:…

Bộ phận công tác: phòng …………………………

Department of work:

Chức danh trình độ (vị trí công tác): …………………..

Position:

Nhiệm vụ các bước như sau:

Responsibilities:

– Thực hiện công việc theo đúng chức vụ chuyên môn của bản thân dưới sự cai quản lý, quản lý của Ban giám đốc (và các cá thể được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

– Performing the work in accordance with position under the management và control of Board of Directors (and appointed or authorized individuals).

– phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty để phân phát huy tối đa kết quả công việc.

– Coordinating with other department in the company to lớn maximize work efficiency.

– ngừng những quá trình khác tùy nằm trong theo yêu cầu kinh doanh của bạn và theo quyết định của Ban người có quyền lực cao (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

– Completing other works depending on the business target of the company và at the requirements of the Board of Directors (and appointed or authorized individuals).

Điều 2: cơ chế làm việc

Article 2: Working condition

Thời gian có tác dụng việc: …

Working time:

Từ ngày thứ hai đến ngày vật dụng 6:

From Monday to Friday

– buổi sáng : 8h00 – 12h00

Morning: 8h – 12h

– Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Afternoon: 13h30 – 17h30

Thiết bị và công cụ thao tác làm việc sẽ được Công ty cấp phép tùy theo nhu cầu của công việc.

Working equipment to be provided depending on requirements of work.

Điều kiện bình an và lau chùi và vệ sinh lao cồn tại nơi thao tác theo điều khoản của lao lý hiện hành.

Occupational safety & sanitation conditions at the workplace in accordance with current law.

Điều 3: nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Article 3: Rights & obligations of the employer

3.1. Nghĩa vụ

3.1. Obligations

a) Thực hiện các bước với sự tận tâm, tận lực, bảo vệ hoàn thành quá trình với hiệu quả tối đa theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban giám đốc trong doanh nghiệp (và các cá nhân được Ban Giám đốc chỉ định hoặc ủy quyền phụ trách).

a) Perform the work with dedication, ensure the completion of the job with the highest efficiency according to lớn the assignment, administration (in writing or verbally) of the Board of Directors in the Company (and other individuals appointed or authorized by the Board of Directors).

b) trả thành quá trình được giao với sẵn sàng gật đầu mọi sự điều cồn khi gồm yêu cầu.

b) Complete the assigned works and be ready to accept any transfer when required.

c) nắm vững và chấp hành trang nghiêm kỷ nguyên tắc lao động, bình yên lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa truyền thống công ty,nội quy lao độngvà các chủ trương, chính sách của Công ty.

c) Understand & strictly abide by the labor discipline, labor safety, labor hygiene, fire prevention, company culture, labor regulations, guidelines & policies of the Company.

d) Bồi thường vi phạm và vật hóa học theo quy chế, nội quy của công ty và điều khoản Nhà nước quy định.

d) Compensate for violations và material according to lớn the regulations, internal rules of the Company & the laws of the State.

e) tham gia đầy đủ, sức nóng tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do bộ phận hoặc doanh nghiệp tổ chức.

e) Attend fully & enthusiastically the training sessions, training sessions, seminars organized by the Department or the Company.

f) thực hiện đúng cam đoan trong HĐLĐ và những thỏa thuận bằng văn bản khác cùng với Công ty.

f) Comply with the commitments in the labor contract and other agreements with the Company.

g) Đóng các loại bảo hiểm, những khoản thuế…. Tương đối đầy đủ theo phương pháp của pháp luật.

g) Insurance payments, taxes… fully in accordance with the law.

h) chế độ đào tạo: Theo quy định của khách hàng và yêu mong công việc. Vào trường hợp CBNV được cử đi huấn luyện và giảng dạy thì nhân viên phải dứt khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ vĩnh viễn cho doanh nghiệp sau khi chấm dứt khoá học cùng được hưởng trọn nguyên lương, các quyền lợi khác thừa hưởng như bạn đi làm.

h) Training regime: According khổng lồ the company’s regulations and required work. In case the employee is sent for training, the employee must complete the course on time, must commit lớn long-term service khổng lồ the Company after the course ends & be entitled to lớn full salary and other benefits like working people.

i) nếu như sau khi kết thúc khóa huấn luyện và đào tạo mà nhân viên không liên tiếp hợp tác với doanh nghiệp thì nhân viên phải trả lại lại 100% phí đào tạo và giảng dạy và những khoản cơ chế đã được nhận trong thời hạn đào tạo.

Xem thêm: Trước Khi Quyết Định Truyền Trắng Là Gì ? Có Hại Không? Duy Trì Được Bao Lâu?

i) If after the end of the training course, the employee does not continue to cooperate with the company, the employee must refund 100% of the training fee và benefits received during the training period.