Kết Quả Của Biểu Thức 8 Div 2 Là

     
- Chọn bài xích -Trắc nghiệm Tin học 11 bài bác 3: cấu trúc chương trìnhTrắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 4: một số trong những kiểu dữ liệu chuẩnTrắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác 5: Khai báo biếnTrắc nghiệm Tin học 11 bài xích 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gánTrắc nghiệm Tin học tập 11 bài xích 7: các thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra solo giảnTrắc nghiệm Tin học 11 bài xích 8: soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh chương trình

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1: Hãy chọn phương án đúng. Biểu thức: 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

A. 8.0;

B. 15.5;

C. 15.0;

D. 8.5;


Trả lời:

+ trong Pascal phép hack là phép phân chia lấy phần dư, phép (/) là phép chia, (*) là phép nhân trong toán học.

Bạn đang xem: Kết quả của biểu thức 8 div 2 là

+ sản phẩm công nghệ tự thực hiện: trong ngoặc trước, nếu không tồn tại ngoặc triển khai nhân, chia, đem phần nguyên (div), lấy phần dư (mod) thực hiện trước với cộng, trừ triển khai sau.

Vậy cực hiếm của biểu thức là:

25 gian lận 3 + 5 / 2 * 3 = 1 + 2.5 x 3= 1+ 7.5 = 8.5

Đáp án: D


Câu 2: mọi biểu thức nào sau đây có quý hiếm TRUE ?

A. ( trăng tròn > 19 ) & ( ‘B’ 2 ) and not( 4 + 2 = 4 div 2 );

C. ( 3

Trả lời:

Trong pascal phép and, or, not tức là phép và, hoặc, phủ định vào toán học. Do vậy phép toán 4 > 2→ đúng

Phép toán not( 4 + 2 5 → đúng.

Phép toán ( 2 >= 4 div 2 ) tức là 2>=2→ đúng

⇒ Biểu thức có giá trị TRUE (đúng) là ( 4 > 2 ) & not( 4 + 2 = 4 div 2 );

Đáp án: B


Câu 3: Biểu thức như thế nào sau đánh giá “n là một số nguyên dương chẵn”?

A. (n>0) & (n hack 2 = 0)

B. (n>0) & (n div 2 = 0)

C. (n>0) và (n mod 2 0)


Trả lời:

N là một số nguyên dương chẵn → n>0 cùng n phân tách hết cho 2 hay số dư bằng 0. Tương đương với phép thủ thuật trong Pascal ( n thủ thuật 2 = 0).

Đáp án: A


Câu 4: Cho biểu thức sau: (a thủ thuật 3 = 0) and (a hack 4 = 0)

Số a nhận quý giá nào dưới đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 15


Trả lời:

Ta có: a gian lận 3 = 0→ phần dư bằng 0 → a chia hết cho 3

a thủ thuật 4 = 0 → Phần dư bằng 0 → a chia hết mang lại 4

⇒ a chia hết đến 12

Đáp án: A


Câu 5: đến đoạn chương trình:

Begin

a := 100;

b := 30;

x := a div b ;

Write(x);

End.

Xem thêm: Thành Phần Của Đất Trồng Là, Thành Phần Của Đất Trồng Có Gì Đặc Biệt

Cho biết công dụng sau khi triển khai lệnh :

A. 10

B. 33

C. 3

D. 1


Trả lời:

Ta có a := 100; gán cho a quý giá là 100

b:= 30; gán đến b quý giá là 30

x:= a div b=100div 30 =3 ( div là phép mang nguyên)

Đáp án: C


Câu 6: trong Pascal, phép toán gian lận với số nguyên có tác dụng gì ?

A. Phân tách lấy phần nguyên

B. Chia lấy phần dư

C. Có tác dụng tròn số

D. Tiến hành phép chia


Trả lời: Trong Pascal, phép toán thủ thuật với số nguyên có tính năng chia mang phần dư còn phép toán DIV với số nguyên có tác dụng chia mang phần nguyên.

Đáp án: B


Câu 7: Để triển khai gán cực hiếm 10 cho vươn lên là X. Phép gán làm sao sau đấy là đúng ?

A. X = 10;

B. X := 10;

C. X =: 10;

D. X : = 10;


Trả lời: Trong Pascal :

+ Hàm cho giá trị bởi bình phương của x là Sqr(x).

+ Hàm Sqrt(x) là hàm căn bậc hai

+ Hàm Abs(x) là hàm giá trị tuyệt đối


Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biểu thức số học tập nào sau đấy là hợp lệ ?

A. 5a + 7b + 8c;

B. 5*a + 7*b + 8*c; (*)

C. A + b*c;

D. X*y(x+y);


Trả lời: Trong ngôn từ lập trình Pascal, không được quăng quật dấu nhân (*) vào tích cùng chỉ cần sử dụng cặp ngoặc tròn để xác định trình tự thực hiện phép toán → các loại A. C. D.

Xem thêm: Top 19 Bảng 1 Trang 42 Sgk Hóa 8 Trang 42, Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Lớp 8 Trang 42

Đáp án: B


Câu 10: màn biểu diễn biểu thức

*
vào NNLT Pascal là

A. (a+b) + sqrt(a*a+2*b*c) / ( c – a / (a+b) )

B. (a+b) + sqr(a*a+2*b*c) / c – a / (a+b)

C. (a+b) + sqrt( sqr(a) + 2*b*c / c – a / (a+b)

D. (a+b) + sqr( sqrt(a) + 2*b*c) / (c – a / (a+b) )


Trả lời:

Thứ tự triển khai phép toán:

+ tiến hành trong ngoặc trước;

+ vào dãy những phép toán không cất ngoặc thì triển khai từ trái sang phải, theo máy tự nhân, chia, phân chia nguyên, mang phần dư triển khai trước và những phép cộng, trừ thực hiện sau.