More Petrol Is Consumed Nowadays Than Ten Years Ago

     

More + N + V + trạng từ thời gian + than + trạng từ thời gian = loại gì nhiều hơn vào bây giờ so với dịp khác.

Bạn đang xem: More petrol is consumed nowadays than ten years ago

Dịch nghĩa: Nhiều xăng được tiêu thụ ngày nay hơn mười năm kia đây.

Phương án A. Not so much petrol was consumed ten years ago as nowadays sử dụng cấu tạo

Not so much + S + V + trạng từ thời hạn + as + trạng từ thời hạn = dòng gì không nhiều vào từ bây giờ nhu vào tầm khoảng khác.

Dịch nghĩa: Không vô số xăng đã có tiêu thụ mười năm trước đây như ngày nay.

Đây là phương án gồm nghĩa của câu tiếp giáp với câu gốc nhất.

B. Petrol consumption is going down nowadays = Sự tiêu hao xăng dầu đang đi xuống hiện tại nay.

C. We had more petrol ten years ago than we bởi vì nowadays = chúng ta đã có khá nhiều xăng hơn vào mười thời gian trước đây so với chúng ta có ngày nay.

D. We should consume as much petrol as possible = họ nên tiêu tốn càng những xăng càng tốt.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

There is growingconcern about the way man has destroyed the environment.


A. ease


B. attraction


C. consideration


D. speculation


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

He delayed writing the book until he had done a lot of research


A. Only after he had done a lot of research did he begin khổng lồ write the book


B. He did a lot of research after he finished writing the book


C. He delayed writing the book as he had already done any research


D. It was only when he had written the book that he did a lot of research


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917, Lịch Sử Hiện Đại

He was very upset when the quái nhân passed him____________ & promoted a newcomer lớn the assistant’s job


A. by


B. up


C. over


D. aside


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The root of the trees allow the water lớn go into the soil, that gradually releases itto flow down rivers.


A.go into


B.that


C.releases


D.flow down


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

We were working overtime khổng lồ cope with a sudden____________ in demand.


A. boost


B. impetus


C. surge


D. thrust


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại quatangdoingoai.vn


*

liên kết
thông tin quatangdoingoai.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


quatangdoingoai.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


quatangdoingoai.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Chọn Đáp Án Đúng Tam Giác Đều Abc Có, Chọn Đáp Án Đúng Nhất


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
đem lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


quatangdoingoai.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
quatangdoingoai.vn