Phật Pháp Tăng Là Gì

     

(Trích vào Phật Giáo Cơ bạn dạng Tri Thức của pháp sư Chánh Quả) Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Là người học tập Phật Pháp họ cần phải có đủ tri thức căn phiên bản về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chính vì như vậy đầu tiên vụ việc này rất cần phải đem ra phân tích và lý giải như sau: 1.- THẾ GIAN ĐẦU TIÊN CÓ TAM BẢO: Phật Đà sau khoản thời gian thành Chánh Đẳng Chánh Giác địa điểm cội người yêu Đề, trong thời gian hai mươi mốt ngày, chỉ riêng mình thọ dụng diệu lạc giải thoát, tự riêng cảm niệm lý pháp tịch tịnh huyền ảo thậm thâm cực nhọc thấy, không phải cảnh giới của tìm kiếm cầu, chỉ bao gồm bậc trí bắt đầu chứng ngộ được; chúng sanh thì bị lây truyền trước rạm sâu bửa kiến, ái lạc phiền não nặng nề, tuy vậy họ được nghe Phật Pháp, e rằng cũng cần yếu rõ thấu, chỉ uổng công vô ích, chi bằng yên lặng tịnh trụ giỏi hơn. Kế tiếp Đại Phạm Thiên Vương ân cần cầu thỉnh Phật thuyết pháp, vắt Tôn bắt đầu đến Lộc Dã Uyển ngoài thành tía La năn nỉ Tư, bởi năm ông thị giả lúc trước bỏ Phật mà lại vào trong đây tu khổ hạnh bao gồm có: A Nhã Kiều trần Như, Át Bệ, Bạt Đề, Thập Lực Ca Diếp, Ma nam giới Câu Lợi, giảng pháp môn Tứ Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Năm vị sau thời điểm nghe pháp thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc các lậu những dứt, hội chứng thành bậc A La Hán, đây là Tam Bảo thứ nhất mới tùy chỉnh cấu hình trong cụ gian: Đại Thánh Phật Đà là Phật Bảo, Pháp Luân Tứ Đế là Pháp Bảo, Năm A La Hán là Tăng Bảo. 2.- DANH NGHĨA CỦA PHẬT PHÁP TĂNG: A)- PHẬT, giờ Phạm “Phật Đà” dịch là Giác Giả, tức là giác ngộ những pháp sự lý chân chánh viên mãn, thấu hiểu phân minh cứu vãn cánh toàn bộ nhân trí vô dư. Chữ Giác có tía nghĩa: Chánh Giác, Đẳng Giác, Vô Thượng Giác. Chánh Giác chọn lọc khác hoàn toàn với Bất Giác của phàm phu cùng Thố Giác của ngoại đạo. Phàm phu đối với chân tướng của sự việc vật thì không sáng suốt, khởi lên những thứ điên đảo, cho nên được gọi là Bất Giác. Ngoại đạo đối với tầm tư suy cứu có mức độ, hoặc định lực và thông lực tất cả giới hạn, thấy biết một số bộ phận đạo lý như thế nào đó của sự việc vật, vọng chấp chỉ ra rằng toàn bộ, là chân thật, cơ mà kiến tập những thứ trình bày sai lầm, tự cho mình là kẻ giác ngộ, nhưng lại trên thực tế chỉ là cảm giác sai lầm của tâm rành mạch hữu lậu. Phật Đà đó là người ngộ ra chân chánh, nguyên do Phật đã thực hiện trí vô lậu vô khác nhau thân chứng được thật tướng chân như của các pháp, so với chỗ sự tướng tá lý thể không tăng ko giảm của các pháp đều giác ngộ bình đẳng như thật, cho nên gọi là Chánh Giác Giả. Đẳng Giác tức là nghĩa giác tỉnh khắp tất cả, chọn lọc khác biệt với Thánh Nhân của nhị Thừa. Thánh Nhân của hai Thừa tất nhiên là Chánh Giác, nhưng chưa giác ngộ mọi tất cả; nguyên vì các vị đó tuy vậy đã liễu ngộ chánh giác, nhưng cần yếu phát khởi trung tâm từ bi to lớn đi giác ngộ cho tất cả những người khác, chỉ số lượng giới hạn nơi tự giác cơ mà không giác tha mọi nơi. Phật Đà như đại lương y, thiết yếu mình là một trong vị bác sĩ tự giác, dường như còn phát hễ đại từ bỏ đại bi mang sự từ giác đi ngộ ra khắp tất cả hữu tình, cho nên người ta gọi là vươn lên là Giác Giả. Vô Thượng Giác lựa chọn lọc khác hoàn toàn với người thương Tát. ý trung nhân Tát của Đăng Địa tuy thế chánh giác giả mà lại cũng giác ngộ những hữu tình khác, nhưng lại ngồn nơi bắt đầu phiền não chướng với sở tri chướng không có xong xuôi hẳn, nhị thứ tứ lương phước đức và trí tuệ còn phải tiến tu, tuy là phát triển thành giác mang của từ giác và giác tha, không đạt cho viên mãn vô thượng. Chỉ bao gồm Phật Đà hạnh nguyện bi trí của trường đoản cú giác với giác tha đều đã cứu vớt cánh viên mãn, không ai vượt trội hơn, cũng không tồn tại người so sánh bằng, cho nên được gọi là Vô Thượng Giác Giả. Trong những Kinh nói, ví như như hội chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam người tình Đề, nghĩa đây tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác giả. Nói tầm thường lại là: từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nên được gọi là Phật. Như Phật Đạ Luận nói: “Nơi tất cả pháp, tất cả thứ tướng, đều tự khai mở trí giác, cũng khai mở trí giác cho toàn bộ hữu tình, như bạn ngủ vừa tỉnh giấc giác, như hoa sen nở rộ, nên người ta gọi là Phật.” B)- PHÁP: giờ đồng hồ Phạn “Đạt Ma”, dịch là pháp, là nghĩa phép tắc. Thành Duy Thức Luận nói: “Pháp là Quỹ Trì”. Thành Duy Thức Luận Thuật Ký giải thích rằng: “Quỹ tức thị khuôn khổ rất có thể phát sanh sự đọc biết là trang bị gì; Trì tức là giữ mang không quăng quật tự tướng.” Đây đó là nói: “Pháp là một trong thứ sự vật hầu như giữ lấy bền vững tự tánh của nó, như hoa rất có thể của hoa, cây có thể của cây, mà lại thường bộc lộ trạng thái phạm vi cầm định bên phía trong nơi nó, để cho hữu tình khác nhìn thấy liền hoàn toàn có thể biết nó là đồ vật gì, hiệp lại nhì nghĩa là giữ mang tự tánh cùng khuôn khổ hiếm hoi của nó khiến có thể hiếu biết được nó là vật dụng gì, nên người ta gọi là Pháp. Nuốm nhiên chữ “Pháp” trên đây đích thực hiểu bao quát là tất cả sự thiết bị trong vũ trụ. Còn chữ Pháp của Phật Pháp là chỉ mang đến giáo pháp thiện sảo của Phật Đà địa thế căn cứ nơi nơi giác ngộ như thật mà đào tạo cho chúng sanh trong nắm gian; Giáo pháp đây tất cả tự thể của nó, rất có thể cho là chính sách của tất cả chúng sanh, ý nghĩa sâu sắc tương đương cùng với “Đạt Ma”, cho nên được gọi là Pháp. Luận về chánh thể vị trí Pháp bao hàm cả Giáo, Lý, Hạnh, quả vô lậu của ba Thừa. Giáo có nghĩa là văn trường đoản cú âm thanh, Lý tức là nghĩa lý Nhị Đế Tứ Đế, Hạnh tức là hai điều Lợi cùng Hạnh của tía Thừa tu tập, Quả có nghĩa là hai quả chuyển y của bố Thừa vô học chứng đắc. Nếu căn cứ nơi nền tảng gốc rễ hóa độ nhưng mà nói thì Pháp hoàn toàn có thể chia làm năm Thừa: một là Nhân thừa nói pháp năm giới, nhì là Thiên thừa nói pháp Thập Thiện, cha là Thinh Văn quá nói pháp Tứ Đế, tư là Độc Giác thừa nói pháp Thập Nhị Nhân Duyên, năm là bồ Tát quá nói pháp Lục ba La Mật Đa. Nếu căn cứ nơi pháp môn đối trị mà lại nói thì bao gồm tám vạn bốn ngàn pháp. Còn địa thế căn cứ vào cương lĩnh tổng quát của việc tu trì cơ mà nói thì chỉ có cha môn học Giới, Định với Huệ mà lại thôi. sau khoản thời gian Phật Đà nhập diệt, Đại Ca Diếp Tôn đưa là bạn lãnh đạo, liền triệu tập chúng đệ tử của Phật, đem tất cả giáo pháp của Phật Đà lạm mẫn chỉ dạy cho chúng sanh, nhờ vào A Nan trùng tuyên, ban đầu kết tập, tổng quát chia làm ba Tạng: một là “Tố Tứ Lãm”, dịch là Khế Kinh, có nghĩa là Kinh Tạng; nhị là “Tỳ nại Da”, dịch là điều phục, có nghĩa là Luật Tạng; bố là “A Tỳ Đạt Ma”, dịch là đối pháp, tức là Luận Tạng. Tạng là nghĩa tất cả thâu, có nghĩa là trong bố Tạng bao gồm thâu pháp nghĩa chỗ đề xuất hiểu biết, đề nghị thật hành, nên chứng đắc. Khảo sát điều tra chỗ giải thích của nó mọi có phần tử chung. Căn cứ nơi bộ phận mà nói, kinh thì giải thích định học; hiện tượng thì phân tích và lý giải giới học; Luận thì giải thích huệ học. Nói thông thường lại ba Tạng đều phải sở hữu giao tiếp lẫn nhau; bố Tạng thì chuyên lý giải giáo lý, cha Học thì chỗ phân tích và lý giải nghĩa lý, khiến cho giáo lý bao gồm thâu nghĩa lý không tồn tại sai trái dư thừa. Lại nữa theo Đức Như Lai đối cơ thuyết pháp, vấn đề sai biệt thì có không ít thứ hình thức và sự nghĩa, được phân làm cho mười hai phần giáo: 1)- Khế Kinh, tức là các khiếp tuyên thuyết pháp nghĩa bằng câu văn trường hàng như: Ngũ Uẩn, Thập Nhị Xứ, Thập chén bát Giới, Duyên Khởi, Tứ Đế, bồ Đề Phần Pháp..v..v..... 2)- Ứng Tụng, tức là khoản giữa hoặc cuối cùng của các Kinh văn ngôi trường hàng hay được sử dụng số chữ độc nhất định tổ chức triển khai thành văn tụng, nhằm trùng tuyên tổng thể pháp nghĩa đang nói của câu văn ngôi trường hàng, hoặc hiển bày lại pháp nghĩa chưa ví dụ rốt ráo. 3)- cam kết Biệt, tức là trong các Kinh ghi lại chúng đệ tử sau khi mạng tầm thường sanh vào hầu như chỗ không đúng biệt, hoặc lâu ký cho các Bồ Tát những vụ việc thành Phật lúc nào và địa điểm nào. 4)- Phúng Tụng, bao gồm những kinh khủng tuyên thuyết pháp nghĩa không dùng câu văn ngôi trường hàng, mà lại dùng vẻ ngoài thể tài văn tụng nhằm tuyên thuyết. đấy là những kinh khủng thuần túy trực thuộc thể văn tụng, cho nên vì thế cũng hotline là Câu Khởi Tụng, như khiếp Pháp Cú..v..v..... 5)- tự Thuyết, là vì mong cho chánh pháp tồn tại lâu dài nơi rứa gian, hoặc vì mong muốn cho chúng sanh được công dụng lớn, bao hàm pháp môn thù thắng, không cần cầu thỉnh, đức Như Lai tự nhiên tuyên thuyết, đây đó là những kinh điển không bao gồm liệt kê những người dân thỉnh pháp, như gớm A Di Đà..v..v..... 6)- Nhân Duyên, tức là tất cả giáo pháp tuyên thuyết bao hàm có sự tướng nhân duyên, như tởm Biệt Giải thoát Giới..v..v..... 7)- Thí Dụ, tức là giáo pháp trong những Kinh tuyên thuyết hay được sử dụng thí dụ để thổ lộ nghĩa căn bản. 8)- Bổn Sự, đó là các kinh khủng Phật Đà tuyên thuyết khắc ghi những vụ việc nhân duyên đời thừa khứ của chúng đệ tử. 9)- Bổn Sanh, có nghĩa là đức Như Lai tuyên thuyết những vấn đề sinh tử và các sự câu hỏi thật hành nhân tình Tát Hạnh đời quá khứ của chủ yếu mình. 10)- Phương Quảng, nghĩa là trong những Kinh tuyên thuyết các Bồ Tát Đạo rất có thể chứng Vô Thượng ý trung nhân Đề hỗ trợ cho mọi người chứng được những công đức của Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy..v..v.... Đây là pháp nghĩa chân thực ngay thẳng chính đại quang minh rộng mập cho nên được gọi là phương quảng. 11)- Hi Pháp, tức là Phật Đà tuyên thuyết cho chúng đệ tử phần đông công đức thần thông đặc trưng thù chiến hạ và đều pháp nghĩa mầu nhiệm sâu xa. Đây hồ hết là hầu như pháp nghĩa những năng lượng hi hữu, không thể sử dụng nghĩa của tư duy hay tình nhằm thông suốt, cho nên được gọi là Hi Pháp. 12)- Luận Nghĩa, tức là những kinh điển nghiên cứu giúp giải thích ý nghĩa sâu sắc và tông yếu của các Kinh. vào mười hai phần giáo đây, bố thứ như Khế Kinh, Ứng Tụng với Phúng Tụng là ở trong thể tài rút gọn gàng trên văn Kinh nhưng mà đặt tên, trong khi chín thứ sót lại là trường đoản cú giáo nghĩa biệt lập được chăm chở nơi những văn Kinh nhưng mà đặt tên. Hơn nữa đa số căn cứ nơi sự khiếu nại giáo nghĩa mà tùy chỉnh cấu hình danh xưng tất cả có: Khế Kinh, Ứng Tụng, ký kết Biệt, Phúng Tụng, từ bỏ Thuyết, Thí Dụ, Bổn Sự, Bổn Sanh, Phương Quảng, Hi Pháp phần lớn thuộc về Tố Tứ Lãm Tạng; Nhân Duyên là ở trong về Tỳ nằn nì DaTạng; Luận Thuyết là nằm trong về A Tỳ Đạt Ma Tạng. C)- TĂNG: giờ Phạn “Tăng Già”, dịch là bọn chúng hòa hợp, danh xưng đây từ bố người trở lên trên (xưa dịch là từ bốn bạn trở lên); có nghĩa là chúng môn đệ xuất gia phụng hành giáo pháp của Phật Đà. Sao xưng là chúng hòa hợp? Hòa hợp tất cả hai ý nghĩa: một là Lý Hòa, nghĩa là đồng bệnh lý trạch diệt; hai là sự việc Hòa, có đủ sáu loại: 1)- Giới Hòa Đồng Tu: nghĩa là đối với giới pháp sẽ thọ, khéo duy trì gìn lâu trì, ko cho nhơ bẩn cấm đoán lẫn lộn, xưng tán không dứt, cùng với chúng bạn đạo đồng tu phạm hạnh thanh tịnh, với mọi người trong nhà thọ trì bình đẳng. Nhờ pháp này phát khởi được sự ái kính kính trọng lẫn nhau, trọng điểm ý vui vẻ hoan tin vui không phòng trái, ko tranh cãi, hòa hợp bên nhau chung ở. 2)- con kiến Hòa Đồng Giải: nghĩa là đối với pháp Thánh Đạo xa lìa hết khổ, rất có thể khéo léo kiến giải lý chân như thông tỏ đúng như thế. Với chúng các bạn đạo đồng tu phạm hạnh thanh tịnh, kiến quán quân trí với mọi người trong nhà tu học. Nhờ pháp này phạt khởi được sự ái kính tôn trọng lẫn nhau, vai trung phong ý sung sướng hoan hỷ không chống trái, ko tranh cãi, hòa hợp cùng mọi người trong nhà chung ở. 3)- Lợi Hòa Đồng Quân: nghĩa là đối với “Tài Vật” lợi dưỡng thâu hoạch được như pháp, cá nhân không được chứa dấu riêng, cần cùng với chúng chúng ta đạo đồng tu phạm hạnh thanh tịnh thọ dụng bình đẳng. Nhờ vào pháp này phân phát khởi được sự ái kính kính trọng lẫn nhau, trung ương ý vui vẻ hoan tin vui không chống trái, không tranh cãi, hòa hợp cùng nhau chung ở. 4)- Thân Hòa Đồng Trụ: nghĩa là so với chúng các bạn đạo đồng tu phạm hạnh thanh tịnh, tu tập nghiệp Thân Từ, trái duyên có bệnh tật..v..v.... Buộc phải chiếu núm lẫn nhau. Dựa vào pháp này phân phát khởi được sự ái kính kính trọng lẫn nhau, tâm ý vui miệng hoan hỷ không chống trái, ko tranh cãi, hòa hợp bên nhau chung ở. 5)- Khẩu Hòa Vô Tránh: nghĩa là đối với chúng chúng ta đạo đồng tu phạm hạnh thanh tịnh, tu tập nghiệp Ngữ Từ, gồm có công đức pháp lành nên khuyến khích tán thán lẫn nhau, bao hàm lỗi lầm khéo ý nêu ra can gián cho nhau để đình chỉ. Nhờ vào pháp này phân phát khởi được sự ái kính tôn kính lẫn nhau, trung tâm ý vui vẻ hoan tin vui không chống trái, ko tranh cãi, hòa hợp với mọi người trong nhà chung ở. 6)- Ý Hòa Đồng Duyệt: nghĩa là đối với chúng bạn đạo đồng tu phạm hạnh thanh tịnh, tu tập nghiệp Ý Từ, luôn luôn luôn nghĩ về đến các bạn đạo phần nhiều là phần đa kẻ thay thế Phật tuyên dương giáo pháp, lãnh thọ hành trì chánh pháp, tư duy chánh pháp, trụ trì chánh pháp, là chúng ta lành của bản thân mình không dễ dàng gì bao gồm được, là thiện trí thức trợ giúp mình thành tích đạo nghiệp. Nhờ pháp này phát khởi được sự ái kính tôn trọng lẫn nhau, chổ chính giữa ý vui tươi hoan hỷ không chống trái, ko tranh cãi, hòa hợp bên nhau chung ở. Phân nhiều loại Tăng bao gồm hai thứ: a)- Thinh Văn Tăng: tức là hình tướng tá Sa Môn xuất gia thay túc, giảm tóc đắp y, tu tập Tam học Tiểu Thừa. B)- tình nhân Tát Tăng: là phần đa kẻ tu tập Tam học Đại Thừa, tất cả hai hình tướng: hình tướng xuất gia và hình tướng tại gia. Phân pháp thì lại có ba loại: a)- Thinh Văn Tăng, b)- Duyên Giác Tăng: có hai thứ: lạm Dụ ( hạng gần thông hiểu) và bộ Hành, cỗ Hành thành Tăng chúng. C)- người tình Tát Tăng: có nghĩa là người tu tập Đại Thừa. Phân pháp còn tồn tại những sản phẩm Tăng nữa như: nắm Tục Tăng, thắng Nghĩa Tăng, Tứ Chủng Tăng..v..v.....nhưng vào đây chẳng thể nói rõ. 3.- Ý NGHĨA CỦA CHỮ BẢO: Phật, Pháp, Tăng, ba thứ đây sao hotline là “Bảo”? Nguyên bởi vì Tam Bảo đây là ngôi vị gợi ý chúng sinh đoạn ác tu thiện, lìa khổ được an vui, giải bay sự trói buộc, triệu chứng đắc bậc đứng đầu chỉ đạo cõi Đại tự Tại, cực kỳ được tôn quí, như vật quý và hiếm có, cho nên gọi là Bảo. Trong thật Tánh Luận, trân bảo thế gian dùng gồm sáu ví dụ quý báu, nay đem vận dụng vào Phật Pháp nhằm thuyết minh rõ Phật Pháp Tăng có sáu ý nghĩa sâu sắc quý báu call là Bảo: a)- Nghĩa Hy Hữu: như bảo bối thế gian, người nghèo nàn không thể tất cả được; Tam Bảo cũng như thế, chúng sanh không tồn tại thiện căn, trăm nghìn vạn kiếp bắt buộc ngộ được. b)- Nghĩa Ly Trần: như trân bảo của cố gắng gian không tồn tại vết tích dơ dáy bẩn trên thể chất; Tam Bảo tương tự như thế, hoàn hảo và tuyệt vời nhất xa lìa tất cả trần cấu hữu lậu truyền nhiễm ô, thanh tịnh sáng suốt tột cùng, nên người ta gọi là Bảo. c)- Nghĩa cầm Lực: như trân bảo trần thế có quyền năng lớn có thể trừ được nghèo khó, trị trị bệnh độc..v..v....; Tam Bảo cũng giống như thế, không thiếu thốn oai lực thần thông tất yêu nghĩ bàn, cho nên gọi là Bảo. d)- nghĩa trang Nghiêm: như trân bảo gắng gian có thể trang nghiêm cố gắng gian, khiến cho thế gian tươi đẹp; Tam Bảo cũng như thế, đều có công đức vô lậu vô lượng hoàn toàn có thể trang nghiêm xuất nuốm gian, cho nên người ta gọi là Bảo. e)- Nghĩa tối Thắng: như ngọc bích quý báu trần gian rất là thù chiến thắng ở trong toàn bộ vật; Tam Bảo tương tự như thế, là pháp vô lậu của xuất thay gian, cực kỳ thù chiến thắng vô thượng, cho nên người ta gọi là Bảo. g)- Nghĩa Bất Cải: như xoàn thật của nạm gian, đun nấu tấn công đập mài dủa..v..v.... Thực chất không hề cải biến; Tam Bảo cũng như thế, là vì pháp vô lậu, không bị bát Phong như: Xưng, Cơ, Khổ, Lạc, Lợi, Suy, Hủy, Dự vận động nghiêng đổ, luôn luôn luôn bền vững không rứa đổi, nên được gọi là Bảo. Kinh chổ chính giữa Địa Quán, Phẩm Báo Ân dùng ý nghĩa sâu sắc của mười nghĩa như: kiên lao, vô cấu, dữ lạc, nan ngộ, năng phá, oách đức, mãn nguyện, trang nghiêm, buổi tối diệu, không thay đổi để thuyết minh rõ sự trân quý của Phật Pháp Tăng, nên người ta gọi là Bảo. Nói bắt lại: “Phật Pháp Tăng là bảo, vì rất đầy đủ vô lượng thần thông trở nên hóa, lợi lạc hữu tình, đến dần dần không dứt, dùng ý nghĩa này nhằm chỉ cho các đức Phật Pháp Tăng, cho nên được gọi là Bảo”. 4.- CHỦNG LOẠI CỦA TAM BẢO: Tam Bảo gồm sáu chủng loại: Đồng Thể, Biệt Thể, duy nhất Thừa, Tam Thừa, sống động và Trụ Trì. 1)- Đồng Thể Tam Bảo, cũng hotline là nhất Thể Tam Bảo, cũng call là Đồng tướng tá Tam Bảo. Thể có nghĩa là Pháp Thân chân như thanh tịnh pháp giới; Phật Tánh tức là Pháp Tánh, Pháp Tánh tức là Tăng Tánh, xưa gọi là Đồng Thể. Ni trên mỗi một thể đều phải có đủ tía nghĩa Phật Pháp Tăng hiển bày theo như đồ gia dụng biểu thứ nhất sau đây: ĐỒ BIỂU 1

*

2)- Biệt Thể Tam Bảo, cũng hotline là Hóa tướng tá Tam Bảo. Trong kinh Niết Bàn, Phật Đà tự nói Phật Pháp Tăng cha thứ danh nghĩa hầu như khác, nói một là ba, hoặc nói tía là một, là cảnh giới của chư Phật, chưa hẳn các bậc Thinh Văn và Duyên Giác biết được. Du Già Sư Địa Luận cũng nói, hiển hiện Chánh Đẳng Giác là tướng Phật Bảo, những pháp chỗ Phật triệu chứng quả là tướng Pháp Bảo, theo Phật thụ giáo tu hành chân chánh là tướng Tăng Bảo, cho nên vì vậy gọi Tam Bảo là Biệt Thể đông đảo khác.

Bạn đang xem: Phật pháp tăng là gì

*
3)- nhất Thừa Tam Bảo, Đức Như Lai nói pháp sử dụng Nhất Thừa làm cho cứu cánh, như chiến thắng Man khiếp nói rằng: “Nói đạo pháp tốt nhất Thừa, đắc Pháp Thân cứu vãn cánh, vị trí Vô Thượng lại ko nói pháp sự độc nhất Thừa”. Kinh Pháp Hoa nói rằng: “Trong mười phương cõi Phật, chỉ tất cả pháp tuyệt nhất Thừa.” cho nên vì thế y chỗ cõi cứu vớt Cánh nhưng mà nói, chỉ bao gồm Nhất thừa Tam Bảo, còn nói Nhị Thừa, nói Tam Thừa phần nhiều là huyền hóa mà thiết lập.

*
trong căn bạn dạng đây, chỉ chọn lấy độc nhất Thừa Tam Bảo làm Thể sở hữu, làm quy cầu thọ trì nhưng mà nói, phương tiện để tu tập thì Pháp và Tăng cũng thâu nhiếp vào Thể nhất Thừa Tam Bảo.

4)- Tam thừa Tam Bảo, tức là hiện thân để giáo hóa người cha Thừa, Pháp để giảng và Tăng bọn chúng để độ, call là Tam vượt Tam Bảo.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử Lớp 7 Bài 9 Nước Đại Cồ Việt Thời Đinh Tiền Lê

*

5)- sống động Tam Bảo, có nghĩa là thật nghĩa của Đồng Thể, Biệt Thể, tốt nhất Thừa, Tam vượt đã trình bày ở phía trước đều có Tam Bảo, cho nên Pháp và Tăng không hấp thu hữu lậu.

*

6)- Trụ Trì Tam Bảo, đức Phật sau thời điểm nhập diệt, chỉ nhằm lại trần thế những gia bảo như là Xá Lợi, Phật Tượng, tía Tạng gớm văn giáo lý, toàn bộ Tăng bọn chúng xuất gia; bởi vì lợi lạc rứa gian, phần nhiều gia bảo nói trên được tiếp nối truyền thừa gia hạn Phật Pháp cấm đoán mất; đông đảo gia bảo này được hotline là Trụ Trì Tam Bảo.

Xem thêm: Chéo Hóa Ma Trận Là Gì ? Chéo Hóa Ma Trận Tiếng Anh Là Gì

*

lắp thêm lớp và xác định của danh số Tam Bảo khu vực trong gớm Luận giải thích có nhiều nghĩa, nay xin tổng kết gớm Luận nhằm dễ thừa nhận thức: Phật y như lương y, Pháp y hệt như diệu dược, Tăng hệt như người khám bệnh, ba thứ báu phía trên không tăng cùng cũng ko giảm. 5.- không đúng BIỆT CỦA TAM BẢO: không đúng biệt của ba thứ Phật Pháp Tăng, Du Già Sư Địa Luận sử dụng sáu sản phẩm tướng để hiển bày nó: a)- vì chưng tự tướng sai biệt. Chưa hẳn do người khác giáo dục, trường đoản cú tướng giác ngộ tự nhiên thể hiện đấy là Phật Bảo; từ bỏ tướng trái pháp của Phật giác ngộ đây là Pháp Bảo; từ bỏ tướng chân chánh nhờ tín đồ khác trao truyền nhưng tu hành đấy là Tăng Bảo. b)- vị tạo nghiệp không đúng biệt. Khéo gửi nghiệp bằng giáo pháp chân chánh đó là Phật Bảo; các pháp vị trí duyên có tác dụng nghiệp nhằm đoạn trừ phiền não đó là Pháp Bảo; tín đồ tu trì dõng mãnh tinh tấn để tăng trưởng nghiệp thiện pháp đây là Tăng Bảo. c)- vày tin gọi sai biệt. Đối cùng với Phật Bảo đề nghị phải tùy chỉnh thiết lập tin hiểu để thân cận thừa hành phụng sự, so với Pháp Bảo cần phải tùy chỉnh cấu hình tin đọc để mong muốn cầu triệu chứng đắc, đối với Tăng Bảo cần phải thiết lập tin hiểu nhằm hòa hợp đồng bộ pháp tánh cùng bình thường ở. d)- vày tu hành sai biệt. Vị trí Phật Bảo nên tu chánh hạnh nhằm thừa hành phụng sự cúng dường, địa điểm Pháp Bảo nên chánh hạnh tu Du Già Phương Tiện, chỗ Tăng Bảo bắt buộc chánh hạnh tu cùng thông thường thọ dụng tài pháp. e)- bởi vì Tùy Niệm sai Biệt. Niệm Phật Bảo là bậc Vô Thượng Chánh thay đổi Giác, là nắm Tôn, không thiếu thốn mười lực, tư vô sở úy, mười tám Phật Pháp bất cộng..v..v....; niệm Pháp Bảo là thiện pháp xuất vậy thanh tịnh vô lậu, là pháp hành đoạn trừ tất cả tai họa tội lỗi, sanh tất cả công đứclàm vị trí nương tựa; niệm Tăng Bảo là những người dân tu hành chánh giác phạm hạnh thanh tịnh, là kẻ trụ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật pháp, là kẻ tự tánh thanh tịnh, xa lìa những điều ác. g)- bởi vì sanh phước sai biệt. địa điểm Phật Bảo, quy y cúng nhường nhịn ..v..v.... Là nương địa điểm một hữu tình thì phân phát sanh được phước đức thù chiến thắng trên hết; nơi Pháp Bảo quy y cúng nhường thọ trì..v..v..... Tức là nương khu vực pháp này phát sanh được phước đức thù chiến thắng trên hết, nơi Tăng Bảo quy y cúng dường thừa hành phụng sự..v..v....