Poverty Là Gì

     
Poverty- (Econ) Sự nghèo khổ.+ Sự túng bấn có thể được coi như xét với một quan liêu niệm tuyệt đối hoàn hảo hoặc tương đối.

Bạn đang xem: Poverty là gì


Dưới đây là những mẫu câu có chứa trường đoản cú "poverty", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - quatangdoingoai.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo hầu như mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với tự poverty, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ poverty trong bộ từ điển từ điển Anh - quatangdoingoai.vnệt

1. Tobacco, Poverty, và Illness

dung dịch lá, bần cùng và căn bệnh hoạn

2. 9:30 – 10:30 Session 1: Reducing Poverty and Ethnic Minority Poverty in quatangdoingoai.vnetnam

9:30 – 10:30 Phiên 1: bớt nghèo và bớt nghèo ở nhóm dân tộc bản địa thiểu số

3. quatangdoingoai.vnetnam’s poverty dynamics are changing.

các động lực giảm nghèo ở vn đang ráng đổi.

4. You could actually eradicate poverty.

chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ sự nghèo khó.

5. Poverty, planning, và social transformation.

tình dục sản xuất, cơ chế thị trường và hình thái xã hội.

6. Slumbering brings poverty (33, 34)

Mê ngủ dẫn đến bần cùng (33, 34)

7. Happy và Hopeful Despite Poverty

hạnh phúc và sáng sủa dù nghèo khó

8. Consider the problem of poverty.

Hãy xem xét vấn đề nghèo nàn.

9. Achiequatangdoingoai.vnng breakthroughs in sustainable poverty reduction

ĐỘT PHÁ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

10. Did they cheat because of poverty?

có phải vày nghèo mà các người này đã gian lậu không?

11. There is no nobility in poverty.

Nghèo kém chẳng gì quý cả.

12. “Accelerating economic restructuring & poverty reduction”

“Thúc đẩy tái cơ cấu tài chính và giảm nghèo”

13. The percent in poverty has decreased.

Phần trăm nghèo nàn đã giảm đi

14. Poverty can make life very bitter.

Sự nghèo khổ có thể tạo nên đời sinh sống cơ cực.

15. Poverty, has continued lớn decline vary rapidly.

tỉ lệ nghèo sút mạnh.

16. This has large implications to lớn poverty reduction.

Đây là 1 trong rào cản lớn so với tăng trưởng và bớt nghèo.

17. The world of poverty defies the imagination.

Sự thật luôn trần trụi như vậy đó!

18. With a higher poverty line of US$2 per-capita per day, poverty declined by one-quarter to lớn 57.3%.

Theo ngưỡng nghèo 2 USD mỗi ngày, tỷ lệ nghèo giảm đến một phần tư xuống 57,3%.

19. I was going khổng lồ help allequatangdoingoai.vnate poverty.

Tôi sẽ giúp làm sút đói nghèo.

20. The Fight Against Poverty —A Losing Battle?

Đấu tranh chống túng thiếu một cuộc chiến không thể chiến hạ nổi?

21. These cardinals know no vows of poverty.

các giáo chủ này không tuyên thệ sinh sống trong nghèo khổ hay sao.

22. “quatangdoingoai.vnetnam’s success in reducing poverty is remarkable.

“quatangdoingoai.vnệt Nam sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu xứng đáng ghi nhận trong công cuộc giảm nghèo.

23. Time for you to learn about poverty?

thời hạn để học hỏi nghèo đói ư?

24. We"re gonna declare a war on poverty.

Ta sẽ tuyên bố chiến tranh với nạn nghèo đói.

25. Must we take vows of poverty too?

Và họ cũng rút lại lời nguyện sống trong nghèo khổ luôn chứ?

26. But is it possible khổng lồ eliminate poverty?

Nhưng có thể nào sa thải đi sự nghèo nàn không?

27. We can start to make poverty history.

chúng ta có thể biến nghèo nàn thành dĩ vãng.

28. Poverty cannot be measured solely in monetary terms.

cấp thiết chỉ dựa trên những thống kê lại tài thiết yếu để tính toán sự nghèo khó.

29. APOTHECARY My poverty, but not my will consents.

Xem thêm: Mgco3 Kết Tủa Màu Gì ? Hóa Học Phổ Thông Ag2Co3 Kết Tủa Màu Gì

chế biến thuốc nghèo của tôi, tuy nhiên không được sự đồng ý của tôi sẽ.

30. No family would sink into generations of poverty.

bởi vì thế, sẽ không còn một gia đình nào rơi vào tình thế cảnh bần cùng truyền đời.

31. The poverty of those fellow Christians was heartrending.

Sự túng bấn của các bằng hữu tín thiết bị Đấng Christ này thật não lòng.

32. From Extreme Poverty lớn the Greatest of Riches

từ sự nghèo khó cơ cực mang lại sự phú quý tột bậc

33. In the end, she dies in extreme poverty.

Cuối cùng, ông chết trong cảnh nghèo khổ.

34. But these generous Judeans later fell into poverty.

Nhưng những người dân Giu-đê rộng thoải mái này tiếp đến lại rơi vào tình thế cảnh nghèo khó.

35. A smart businessman may find himself in poverty.

Một doanh gia lanh lợi rất có thể rơi vào cảnh túng thiếu thiếu.

36. & Paradise could not include slums or poverty.

với Địa-đàng cần thiết gồm bao gồm xóm công ty lụp xụp hay thành phố nghèo nàn.

37. The Marshall Plan —A Way to over Poverty?

chiến lược Marshall—Con đường xong nghèo khổ?

38. For Bangladesh remittances proquatangdoingoai.vnde quatangdoingoai.vntal protection against poverty.

Đối cùng với Băng-la-đét, đây là con số xứng đáng kể hỗ trợ cho trận chiến chống nghèo đói.

39. He is the ideal Ruler to end poverty.

Chúa Giê-su là đấng chỉ huy lý tưởng, có khả năng dứt sự nghèo khổ.

40. Poverty và illiteracy were prevalent on the island.

Dân trên đảo phần nhiều rất nghèo và thất học.

41. Income poverty has declined from 58% in 1993 to lớn about 10% in 2012 with over 30 million people lifted out of poverty.

tỉ lệ hộ nghèo đã sút từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng chừng 10% năm 2012, với hơn 30 triệu người thoát nghèo.

42. Using the GSO-World ngân hàng poverty line, the overall poverty rate fell from 20.7% in 2010 to lớn 13.5% in 2014, meaning that more than 6 million people were lifted out of poverty in just five years.

Theo chuẩn của Tổng cục Thống kê – bank Thế Giới, tỉ lệ thành phần nghèo nói thông thường đã giảm từ 20,7% năm 2010 xuống còn 13,5% năm 2014, giỏi nói phương pháp khác, trong khoảng 5 năm đã gồm trên 6 triệu con người thoát nghèo.

43. But all who are hasty surely head for poverty.

Nhưng mọi kẻ hấp tấp ắt đi cho đói nghèo.

44. Reconstruction efforts were under way, but poverty was rampant.

những chương trình tái thiết đang được thi công, nhưng ở khu vực đâu cũng có sự nghèo khổ.

45. 18 Whoever neglects discipline comes to lớn poverty và disgrace,

18 Ai lờ đi sự sửa dạy sẽ chịu nghèo khó nhuốc nhơ,

46. The perfect took vows of abstinence, chastity, & poverty.

Giới tuyệt vời nhất thề nguyện kị cử, thanh sạch mát và khó nghèo.

47. This has promoted rapid economic growth and poverty reduction.

quá trình này đã hỗ trợ nền tài chính tăng trưởng nhanh chóng và giúp bớt nghèo.

48. “Despite progress, stronger reforms are needed lớn reduce poverty.

Xem thêm: On Call Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích On Call Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

“Mặc dù có không ít thành tựu, tuy nhiên cần cải tân mạnh mẽ rộng để thường xuyên giảm nghèo.