ROLODEX LÀ GÌ

     

Khi phi vào môi trường công sở tại một tập đoàn đa quốc gia, việc thực hiện tiếng Anh nhằm yêu ước được cung cấp văn chống phẩm là điều không thể kiêng khỏi. Đặc biệt nếu như bạn ở vị trí nhân viên admin, kế toán, thủ quỹ thì việc nắm tất cả các VPP được thực hiện và đặt hàng khi quan trọng là quá trình thường xuyên.Bạn sẽ xem: Rolodex là gì

Chính vị thế bây giờ quatangdoingoai.vn sẻ chia sẻ văn chống phẩm giờ đồng hồ Anh là gì? các từ vựng, các từ liên quan để chúng ta cũng có thể sử dụng vào nhiều tình huống cơ bạn dạng nhất.

Bạn đang xem: Rolodex là gì

Văn phòng phẩm tiếng Anh là gì? – từ bỏ vựng về VPP

Trong tiếng Anh, văn phòng công sở phẩm là stationery (/ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/), đấy là uncountable noun. Tiếp theo sau mình ra mắt với bạn một vài từ vựng văn phòng công sở phẩm bằng tiếng Anh, nhằm tiện cho vấn đề tra cứu giúp mình sẽ sắp xếp theo thiết bị tự bảng chữ cái.


*

Văn phòng phẩm giờ đồng hồ Anh là gì

STTTừ vựngPhát âmNghĩa
1Adding machinemáy thu ngân(để in hóa đối chọi bán lẻ)
2Addressed envelope
3Adhesive/ədˈhiːzɪv/keo dán
4Air mailthư nhờ cất hộ qua mặt đường hàng không
5Binder clip/ˈbʌɪndə//klɪp/kẹp bướm, kẹp càng cua
6Blades/bleɪd/lưỡi dao
7Book shelf/bʊk//ʃɛlf/kệ đựng sách
8Bookcase/ˈbʊk.keɪs/tủ sách
9Bulldog clipkẹp làm bằng kim loại, thường dùng làm kẹp giấy lên bìa cứng
10Calculator/ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/máy tính
11Calendar/ˈkæl.ɪn.dəʳ/lịch
12Carbon paper/ˈkɑːb(ə)n//ˈpeɪpə/giấy than
13Catalog envelope/ˈkat(ə)lɒɡ//ˈɛnvələʊp/ phong tị nạnh catalog
14Cellophane tape/ˈsɛləfeɪn//teɪp/băng keo dán trong
15Chest of drawerstủ phòng kéo
16Circulars/ˈsəːkjʊlə/giấy báo gửi mang đến khách hàng
17Clamp/klamp/cái kẹp
18Clasp envelopephong thư bự (cỡ A4) gồm dây cài
19Commemorative stamp/kəˈmɛm(ə)rətɪv//stamp/tem thư kỉ niệm
20Computer/kəmˈpjuː.təʳ/máy tính
21Computer paper/kəmˈpjuː.təʳ/ /ˈpeɪpə/giấy đồ vật tính
22Correction fluid/kəˈrɛkʃ(ə)n//ˈfluːɪd/Lịch
23Correction pen/kəˈrɛkʃ(ə)n//pɛn/bút xóa
24Cubicle/ˈkjuː.bɪ.kļ/từng chống nhỏ
25Desk/desk/bàn làm cho việc
26Dustbin/ˈdʌs(t)bɪn/thùng rác
27Envelope/ˈen.və.ləʊp/phong bì thư
28Eraser/ɪˈreɪzə/cái tẩy
29File cabinet/ˈfiːleɪ//ˈkabɪnɪt/tủ đựng hồ nước sơ
30File clerk/faɪl klɑːk/nhân viên văn thư
31File folder/ˈfiːleɪ//ˈfəʊldə/bìa hồ nước sơ
32Glue/ɡluː/keo dán
33Glue stick/ɡluː//stɪk/thỏi hồ nước dán khô
34Headphone/ˈhɛdfəʊn/tai nghe
35Headset/ˈhɛdsɛt/tai nghe
36Highlighter/ˈhʌɪlʌɪtə/bút dạ quang
37Hole punch/həʊld//pʌn(t)ʃ/đồ đục lỗ
38In-box/ˈɪn.bɒks/công văn đến
39Index card/ˈɪndɛks//kɑːd/phiếu thông tin, phiếu có tác dụng mục lục
40Junk mail/dʒʌŋk//meɪl/email rác
41Laminatorsđồ ép nhựa
42Legal pad/ˈliːɡ(ə)l//pad/tập giấy nhằm ghi chép, sổ tay
43Letter/ˈlɛtə/bức thư
44Liquid glue/ˈlɪkwɪd//ɡluː/keo dán dảng lỏng
45Mailer/ˈmeɪlə/gói bưu phẩm
46Mailer envelope/ˈmeɪlə//ɛnˈvɛləp/bao đựng bưu phẩm
47Mailing label/ˈmeɪlɪŋ//ˈleɪb(ə)l/nhãn thư
48Manager/ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/người quản lí lý, giám đốc
49Manila folder/məˈnɪlə//ˈfəʊldə/bìa hồ sơ
50Masking tapebăng keo tạo ra lớp đảm bảo trên bề mặt
51Memo pad/ˈmɛməʊ//pad/sổ ghi chú
52Message pad/ˈmɛsɪdʒ//pad/tập giấy ghi tin nhắn
53Note pad/nəʊt//pad/sổ ghi chú
54Pad/pæd/tập giấy viết
55Paper/ˈpeɪpə/giấy
56Paper clips/ˈpeɪ.pəʳ klɪps/kẹp giấy
57Paper cutter/ˈpeɪpə//ˈkʌtə/dụng cố kỉnh cắt giấy
58Paper fastener/ˈpeɪpə//ˈfɑːsnə/kẹp duy trì giấy
59Paper shredder/ˈpeɪpə/máy xén giấy(máy diệt giấy)
60Parcel/ˈpɑːs(ə)l/bưu kiện
61Pencil sharpener/ˈpɛns(ə)l//ˈʃɑːpnə/đồ gọt/ chuốt cây bút chì
62Periodical/pɪərɪˈɒdɪk(ə)l/tạp chí xuất bạn dạng định kỳ
63Personal mail/ˈpəːs(ə)n(ə)l//meɪl/email cá nhân
64Photocopier/ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/máy phô tô
65Plastic binding machinedụng cố gắng đóng sổ
66Plastic clip/ˈplastɪk//klɪp/kẹp giấy làm bởi nhựa
67Plastic paper clip/ˈplastɪk//ˈpeɪpə//klɪp/kẹp giấy bởi nhựa
68Postage/ˈpəʊstɪdʒ/bưu phí
69Postal code/ˈpəʊst(ə)l//kəʊd/mã số vày bưu điện sản xuất để thuận lợi cho việc phát thư
70Postal money order/ˈpəʊst(ə)l//ˈmʌni//ˈɔːdə/thư giao dịch chuyển tiền qua bưu điện
71Post-Itmẩu giấy ghi chú tất cả keo dán ở mặt sau
72Postmark/ˈpəʊs(t)mɑːk/đóng dấu bưu điện
73Postmaster/ˈpəʊs(t)mɑːstə/giám đốc/ trưởng chống sở bưu điện
74Printer/ˈprɪn.təʳ/máy in
75Printout/ˈprɪnt.aʊt/dữ liệu in ra
76Punch/pʌn(t)ʃ/đồ đục lỗ
77Pushpin/ˈpʊʃpɪn/đinh gút nhằm ghim giấy
78Receipt/rɪˈsiːt/hóa đơn
79Recipient/rɪˈsɪpɪənt/người nhận
80Rolodex/ˈroʊləˌdɛks/hộp đựng danh thiếp
81Rubber cementbăng keo dán giấy cao su
82Satchel/ˈsatʃ(ə)l/cặp
83Scissors/ˈsɪzəz/kéo
84Scotch tape/skɒtʃ//teɪp/băng keo trong
85Sea mail/siː//meɪl/thư gởi qua mặt đường hàng hải
86Sealing tapebăng keo dùng làm niêm phong
87Self-stick flagsgiấy phân trang
88Self-stick notemẩu giấy ghi chú bao gồm keo dán ở khía cạnh sau
89Stamp/stamp/tem
90Stamped envelopebao thư đang ghi sẵn địa chỉ cửa hàng và dán sẵn tem
91Staple/ˈsteɪp(ə)l/ghim bấm
92Staple remover/ˈsteɪp(ə)l//rɪˈmuːvə/cái gỡ ghim
93Stapler/ˈsteɪ.pləʳ/cái dập ghim
94Stationery/ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/văn phòng phẩm
95Switchboard/ˈswɪtʃ.bɔːd/tổng đài
96Switchboard operator/ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/người trực tổng đài
97Tape dispenser/teɪp//dɪˈspɛnsə/dụng nạm cắt băng keo
98Telephone/ˈtel.ɪ.fəʊn/điện thoại
99Thumbtack/ˈθʌmtak/đinh ghim giấy có mũ
100Typewriter/ˈtʌɪprʌɪtə/máy đánh chữ
101Typewriter ribbon/ˈtʌɪprʌɪtə//ˈrɪb(ə)n/dải ruy-băng trong máy đánh chữ
102Typing chair/ˈtʌɪpɪŋ//tʃɛː/ghế văn phòng
103Typing paper/ˈtʌɪpɪŋ//ˈpeɪpə/giấy tấn công máy
104Typist/ˈtaɪ.pɪst/nhân viên đánh máy
105Whiteboard markers/ˈwʌɪtbɔːd//ˈmɑːkə/bút viết bảng trắng
106Word processor/wəːd//ˈprəʊsɛsə/máy xử trí văn bản
107Writing pads/ˈrʌɪtɪŋ//pads/tập giấy để ghi chép, sổ tay
108Zip code/zɪp//kəʊd/mã vùng

Tiếp theo quatangdoingoai.vn sẽ trình làng bạn 1 đoạn đối thoại ngắn, một email đặt hàng và một email xác thực đơn hàng để sở hữ văn phòng phẩm cho doanh nghiệp. Phần nhiều đoạn hội thoại ngắn này sẽ giúp ích cho chính mình rất các đấy. Hãy đọc là thanh lọc lại hầu hết gì mình đề nghị để áp dụng trong các bước nhé!


*

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Đoạn hội thoại phổ biến để chúng ta đặt văn phòng và công sở phẩm

a/Khi chúng ta đặt văn phòng công sở phẩm tại cửa ngõ hàng.

Marry: I need help in ordering my office supplies. (Tôi phải đặt văn phòng phẩm, anh hoàn toàn có thể giúp tôi chứ?)John: You can print out a copy of “the Order Supply Form” from our company website & give it to me. May I know what vì chưng you need? (Hãy in dòng mẫu mua hàng và đưa đến anh. Tuy thế em đang ao ước mua gì?)Marry: I need ink cartridges, calculator, & writing pads. (Em đề xuất mua hộp mực, máy tính và sổ tay)John: Will you need all of them right away? (Em buộc phải nó cấp không?)Marry: Some of these can wait but there are a few things that I need right away. (Một số lắp thêm em phải anh giao ngay, và một số trong những thì rất có thể giao lúc anh gồm thể).John: Ok, I see. (Anh biết rồi)John: You can pick these supplies up or they can be delivered lớn your building. Which would you prefer? (Em lấy luôn hay anh giao mang lại văn phòng cho em?)Marry: I want to pick them up. (Em lấy luôn nha!)John: Have a sit & wait a minute! (Ngồi ngóng anh chút)Marry: Yes (Vâng anh!)

Marry: Thank you! Bye! (Cảm ơn anh!)

John: Thank you! Bye! (Anh cảm ơn em, tạm biệt!)

b/Email để yêu cầu cung ứng VPP

Date: November 12, 2013Office name: quatangdoingoai.vn English centerAddress: 67 3/2 Street, Ward 11, District 10, Ho chi Minh cityHotline: 0963247945

Dear David,

We would like to request the stationery for our office as the danh mục below:

Paper Ream A4 form size 10Printer Cartridge for tia laze Jet 11Pointers 30Fax Paper Rolls 10

I hope that everything will be delivered by Friday or as soon as possible.

Xem thêm: Microsoft Powerpoint Là Gì? Cách Thiết Kế Mẫu Powerpoint Đẹp

Best regards,

Crystal!

Vậy trong e-mail để đặt công sở phẩm trên các bạn chỉ cần bảo đảm an toàn các nguyên tố sau:

Ngày gửi, tên doanh nghiệp và địa chỉ để nhà cung cấp liên lạcVăn chống phẩm bắt buộc đặt và số lượng cụ thểThời gian giao hàng


*

c/Email xác thực đơn hàng

To: quatangdoingoai.vn English center

Subject: Supply of Stationery Items for Office Use

Dear Madam,

We are pleased khổng lồ inform you that the order that you made on 1st March, 2019 have been accepted.

So, we are going lớn supply the following stationery items khổng lồ your office on next Friday as you requested.

Paper Ream A4 kích thước 10Printer Cartridge for tia laze Jet 11Pointers 30Fax Paper Rolls 10

An early kích hoạt is again requested so that office work runs smoothly.

Yours Truly,

David.

Xem thêm: Xả Tang Là Gì - Bao Lâu Thì Được Xả Tang

Vậy vào email trả lời văn chống phẩm, bạn kiểm tra lại xem các văn phòng phẩm và con số có đúng chuẩn không, ngày giao đạt được xác nhận đúng mực không. Nếu không tồn tại vấn đề gì bạn cũng có thể xác nhận thư điện tử lại với đơn vị cung cấp.