Soạn anh 10 unit 2 listening

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài bác nghe với chủ đề hội thoại nhà trường. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài bác tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng

semester(n): học tập kỳcomfortable: thoải mái

II. Cấu trúc cần giữ ý

III. Hướng dẫn giải bài xích tập:

1. Before you listen:

Read và match a question in A with a response in B. (Đọc cùng ghép thắc mắc ờ phần A với câu trả lởi ở phần B.)

A

B

 

1. What subjects are you taking this semester?

a. Yes, I am

1-c

2. How bởi vì you lượt thích the class?

b. For a month

2-e

3. Are you enjoying the party?

c. I’m taking Maths

3-a

4. How long are you staying?

d. Sure

4-b

5. Would you lượt thích to have a drink?

e. I really lượt thích it

5-d

 

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài xích nghe:

Conversation 1

A : So, what are you taking this semester, Lan?B : Well. I"m taking English.A : Me. Too. Whose class are you in?B : Miss Lan Phuong’s.A : How vị you lượt thích the class?B : i really enjoy it.

Bạn đang xem: Soạn anh 10 unit 2 listening

Conversation 2

A : Are you enjoying yourself, Nam?B : Yes, I am.A : Would you lượt thích me to get you something khổng lồ drink?B : Not right now. Thank.

Conversation 3

A : Son, how bởi vì you like the weather in Nha Trang?B : Oh, it’s great.A : So , when did you get here?B : I arrived yesterday.A : How long are you going lớn stay ?B : For a week.A : do you want to go for a swim?B : Sure.

Conversation 4

A : Hoa. How vị you lượt thích it here?B It’s very nice. The hotel is big và my room is comfortable. A : Are you travelling with your friends?B : No. I’m travelling alone.A : Would you lượt thích to go somewhere for a drink?B : That’s great.

Task 1: Listen to the conversations & match them with the pictures. (nghe những bài đối thoại với ghép bọn chúng với những hình.)

Conversation 1: Picture b Conversation 2: Picture c Conversation 3: Picture d Conversation 4: Picture aTask 2: Listen again & answer the questions. (nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What subject is Lan taking this semester?

She takes English.

2. Whose class is Lan in?

She"s in Miss Lan Phuong’s class.

Xem thêm: Giáo Án Bài Chí Phèo Giáo Án Phần 1 1 Tiết 47: Chí Phèo (Phần Một: Tác Giả

3. Where is phái nam now?

He’s at a party.

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang?

He plans to stay there for a week.

5. Does Hoa travel with her friend?

No, she doesn’t. She travels alone.

Xem thêm: Bài 10 Các Nước Tây Âu Có Xu Hướng Liên Kết Với Nhau, Bài 10: Các Nước Tây Âu

Task 3: Listen lớn the last conversation again and write in the missing words (nghe lại bài xích đối thoại cuối cùng điền những từ thiếu.)

A : Hoa. How do you like it here?B It’s very nice. The khách sạn is big and my room is comfortable. A : Are you travelling with your friends?B : No. I’m travelling alone.A : Would you lượt thích to go somewhere for a drink?

3. After you listen:

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. Thao tác làm việc theo nhóm. Nói về những khó khăn em trải qua ớ trường.)

Gợi ý hội thoại:

You : Have you had any difficulties at school. Nga?Nga : Yes. Certainly I have You : What difficulties?Nga : What can I say is learning English?.You : What’s that? Can you tell me?Nga : In classes, we hardly practise speaking & listening at all because the time reserved for these skills is very little. Và what’s more the equipment for learning such as cassettes, television.... Is very little, too. & at home, I don’t have a cassette recorder khổng lồ listen khổng lồ my lessons; therefore I can’t practise and have a good preparation before classes. You : vày you have any other difficulty?Nga : Oh, yes. I live far from school & my friends’ houses. So, it"s hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.