Tiếng anh 11 unit 2 speaking sgk trang 23 sách mới

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 unit 2 speaking sgk trang 23 sách mới


SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm câu hỏi theo cặp. Ghép đều điều em có thể đã làm hoặc trải qua ở form A và điều trải qua đó ảnh hưởng đến em như thế nào ở size B.)

A

B

 1. Speaking English khổng lồ a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling khổng lồ other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking lớn a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson & makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude lớn pop stars

Hướng dẫn giải:

1 - d 2 - c 3 - a 4 - b 5 - e

Tạm dịch: 

1. Nói giờ đồng hồ Anh với người bạn dạng xứ làm bạn muốn học tiếng Anh hơn. 

2. Bị ốm nặng làm bạn đề cao sức khỏe của mình hơn. 

3. Đi tới những vùng đất khác biệt trên đất nước làm các bạn yêu đất nước hơn. 

4. Thi trượt dạy cho chính mình bài học với làm chúng ta học siêng năng hơn. 

5. Nói chuyện với một ngôi sao 5 cánh nhạc pop biến hóa thái độ của chúng ta với những ngôi sao nhạc pop. 

Task 2. Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. Và how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue.

(Làm câu hỏi theo cặp. Một học viên đang thì thầm với bạn của cô ấy về một trong những điều trải qua của bản thân trong vượt khứ và nó tác động đến cô như thế nào. Hầu hết câu vào cuộc đối thoại của họ đã biết thành đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng thứ tự, tiếp đến thực hành bài đối thoại.)

*

□ a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn me và asked me the way khổng lồ Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

□ b) Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?

□ c) How did the experience affect you?

□ d) Yes. 1 talked lớn an English girl last summer.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh (Trang 169), Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh

□ e) What did you talk about?

□ f) Well, it made me more interested in learning English.

□ g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

□ h) How did you meet her?

Hướng dẫn giải:

1 - b: Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?

2 - d: Yes, I talked lớn an English girl last summer.

3 - h: How did you meet her?

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn me and asked me the way lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

5 - e: What did you talk about?

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

7 - c: How did the experience affect you?

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

Xem thêm: Cách Tính Tỉ Lệ Gia Tăng Dân Số Tự Nhiên, Tính Tỷ Lệ Gia Tăng Dân Số Tự Nhiên

Tạm dịch: 

1 - b: chúng ta đã lúc nào nói giờ đồng hồ Anh với người bản xứ chưa?

2 - d: Có, mình đã chuyện trò với một cô bé người Anh ngày hè năm ngoái. 

3 - h: Bạn chạm chán cô ấy như thế nào?

4 - a: bản thân đang quốc bộ dọc đường Tràng tiền thì một cô nàng người Anh đến và hỏi bản thân đường cho hồ trả Kiếm. Bản thân nói với cô ấy. Sau đó, bọn chúng mình ban đầu nói về hồ. 

5 - e: Bạn nói đến cái gì?

6 - g: các thứ về hồ: tên của nó, rùa to đùng trong hồ, vân vân. 

7 - c: đề nghị này tác động đến chúng ta thế nào? 

8 - f: À, nó có tác dụng cho mình muốn học tiếng Anh hơn. 

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used to lớn talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 khổng lồ make similar dialogues.

(Làm bài toán theo cặp. Gạch bên dưới những kết cấu được dùng nói về những điều trải qua trong quá khứ ở bài đối thoại 2, tiếp nối dùng những kết cấu này cùng những phát minh ở bài đối thoại 1 để tiến hành bài đối thoại tương tự)