UNIT 3 LỚP 11 SÁCH MỚI LANGUAGE

     

Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives vì not have all the corresponding word forms.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 11 sách mới language


1. Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives bởi not have all the corresponding word forms. Use a dictionary, if necessary.

(Hoàn thành bảng dưới đây bằng nhừng từ có cùng gốc với đông đảo tính từ nghỉ ngơi cột sản phẩm công nghệ nhất. Một trong những tính từ không tồn tại dạng thức từ bỏ phù hợp. Sử dụng từ điển khi cần.)

Adjective

Noun

Adverb

1. Reliable

 

 

2. Confident

 

 

3. Independent

 

 

4. Self-reliant

 

 

5. Decisive

 

 

6. Determined

 

 

7. Responsible

 

 

Lời giải chi tiết:

Adjective

(tính từ)

Noun

(danh từ)

Adverb

(trạng từ)

1. Reliable 

(đáng tin cậy)

reliability 

(sự đáng tin cậy)

reliably 

(1 giải pháp đáng tin cậy)

2. Confident

(tự tin)

confidence 

(sự từ tin)

confidently 

(1 phương pháp tự tin)

3. Independent 

(độc lập)

independence 

(sự độc lập)

independently 

(1 phương pháp độc lập)

4. Self-reliant 

(tự lực)

self-reliance 

(sự trường đoản cú lực)

 

5. Decisive 

(quyết đoán)

decisiveness 

(sự quyết đoán)

decisively 

(1 biện pháp quyết đoán)

6. Determined 

(quyết tâm)

determination 

(lòng quyết tâm)

determinedly 

(1 cách quyết tâm)

7. Responsible 

(có trách nhiệm)

responsibility 

(tinh thần trách nhiệm)

responsibly 

(1 cách tất cả trách nhiệm)


Bài 2


Video trả lời giải


2. Complete the sentences with some of the words from 1.

(Hoàn thành câu bằng một sổ từ ờ bài bác tập 1.) 

Example: (Ví dụ)

Ba is a very determined young man. No one can stop him from achieving his goals.

(Ba là một thanh niên khôn xiết quyết tâm. Không ai có thể ngăn cản anh ấy đạt được phương châm của mình.)

1. Ann is a very ________ person. Whenever you ask her to vì chưng things for you, you can expect her to bởi vì them well.

2. You must believe in your abilities and have ________ in yourself to succeed.

3. Lớn keep________ on current topics, you need to read newspapers & watch the news.

4. She has a very ________ attitude towards work. She doesn"t need khổng lồ be reminded about her duties.

5. Lan has been taught ________ from an early age, so she is very independent now.

6. In case of emergency, you have to act very ________.

7. Vietnamese people celebrate their________ Day on September 2nd.

Lời giải chi tiết:

1.reliable

2. Confidence

3. Well-informed

4. Responsible

5. Self-reliance

6. Decisively

7. Independence

 

 

1. Ann is a very reliable person. Whenever you ask her to vày things for you, you can expect her to bởi vì them well.

(Ann là một trong những người rất đáng tin cậy. Bất cứ bao giờ bạn yêu ước cô ấy làm những gì cho bạn, chúng ta có thể mong hóng cô ấy có tác dụng tốt.)

Giải thích: địa điểm trống đề xuất điền một tính từ vị đứng thân trạng từ "very" với danh từ "person", để bổ sung ý nghĩa mang lại danh từ này.

2. You must believe in your abilities và have confidence in yourself lớn succeed.

Xem thêm: Quá Trình Thụ Phấn Là Hiện Tượng, Thụ Phấn Là Hiện Tượng Gì

(Bạn phải tin tưởng vào khả năng của người sử dụng và tự tin vào bản thân để thành công.)

Giải thích: khu vực trống bắt buộc điền một danh từ, ta có cụm "to have confidence in..." = trường đoản cú tin/ đặt niềm tin vào...

3. to lớn keep well-informed on current topics, you need lớn read newspapers và watch the news.

(Để đạt được thông tin về các chủ đề hiện nay tại, bạn cần phải đọc báo cùng xem tin tức.)

Giải thích: nơi trống cần điền tính từ, "keep + tính từ" = "duy trì/ giữ...."

4. She has a very responsible attitude towards work. She doesn"t need to lớn be reminded about her duties.

(Cô ấy có thái độ khôn xiết trách nhiệm so với công việc. Cô ấy không nên ai yêu cầu nhắc nhở về trọng trách của mình.)

Giải thích: chỗ trống phải điền một tính từ vị đứng thân trạng tự "very" với danh trường đoản cú "attitude", để bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại danh tự này.

5. Lan has been taught self-reliance from an early age, so she is very independent now.

(Lan đã làm được dạy tính từ lực từ khi còn nhỏ, vị vậy cô ấy hiện nay rất trường đoản cú lập.)

Giải thích: khu vực trống đề xuất điền danh từ, nhập vai trò có tác dụng tân ngữ bổ sung cập nhật ý nghĩa cho động trường đoản cú "taught".

6. In case of emergency, you have to act very decisively

(Trong trường phù hợp khẩn cấp, chúng ta phải hành vi rất quyết đoán.)

Giải thích: địa điểm trống cần điền trạng từ, bổ sung cập nhật ý nghĩa mang đến động trường đoản cú chỉ hành vi "act".

7. Vietnamese people celebrate their Independence Day on September 2nd.

(Người vn kỷ niệm Ngày Độc Lập vào trong ngày 2/9.)

Giải thích: Ta tất cả cụm danh trường đoản cú "Independence Day" (Ngày Độc Lập/ Ngày Quốc Khánh).

Xem thêm: Vì Sao Máy Sấy Tóc Là Đồ Dùng Điện Loại Gì, Giúp Dùm Mình Nha!!!!


Pronun


Video hướng dẫn giải


Linking between a consonant and a vowel

(Nối âm giữa một phụ âm cùng một nguyên âm)

1. Listen and repeat the following sentences, paying attention to lớn the linking between the words.