UNIT 3 LỚP 7 GETTING STARTED

     
https://quatangdoingoai.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-3-getting-started-anh-so-1.mp3

Nội dung bài bác nghe

*

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai bố Trung School. Hi Mai, what vì chưng you know about community service?

Mai: It’s the work you bởi for the benefits of the community.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 7 getting started

Reporter: Exactly. Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I’m a member of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have you done?

Mai: We’ve asked people to lớn donate books and clothes khổng lồ the children.

Reporter: Wow, that certainly makes a difference… and you Phuc, you’re from Go Green?

Phuc: Yes, it’s a non-profit organisation that protects the environment. We’re encouraged people to recycle glass, cans, & paper. We’re cleaned streets và lakes…

Reporter: Did you start a community garden projecct last month?

Phuc: Oh yes, so far we’ve planted…

Hướng dẫn dịch

Phóng Viên: Hôm nay trong lịch trình Công dân Toàn Cầu, họ sẽ vấn đáp Mai với Phúc đến từ trường hai Bà Trưng. Chào Mai, chúng ta có thể cho shop chúng tôi biết về các vận động phục vụ cộng đồng không?

Mai: Đó là quá trình mà các bạn làm vì tác dụng cộng đồng.

Phóng Viên: Bạn đã có lần làm quá trình tình nguyện làm sao chưa?

Mai: Rồi. Mình là một thành viên của “Bạn đồng hành” – một chương trình hỗ trợ trẻ em con đường phố. Năm kia chúng mình bao gồm dạy những lớp học đêm tối cho 50 trẻ em.

Phóng Viên: Tuyệt! Bạn còn làm điều gì không giống nữa không?

Mai: Chúng bản thân đã lôi kéo mọi bạn quyên góp sách và áo xống cho trẻ em.

Phóng Viên: Phóng viên: Ồ, đó chắc chắn tạo phải sự khác biệt… cố kỉnh còn Phúc, bạn đến từ nhóm “Sống xanh” bắt buộc không?

Phúc: Vâng, đó là một trong tổ chức phi lợi nhuận nhằm đảm bảo an toàn môi trường. Chúng mình khích lệ mọi fan tái chế đồ thủy tinh, lon với giấy. Chúng mình đã dọn dẹp đường phố và các hồ nước.

Phóng viên: Có phải bạn đã ban đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước không?

Phúc: Ồ phải rồi, đến hiện nay chúng tôi đã trồng được…

a. Read the conversation again và tick () true (T) or false (F).

(Đọc lại bài hội thoại và đánh dấu () câu đúng hoặc câu sai.)

Gợi ý

TF
1. Mai and Phuc work for the benefits of the community.

(Mai cùng Phúc thao tác cho những tiện ích cộng đồng.

2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children.

(Làm bạn sát cánh đồng hành đã thu lượm sách và áo quần cho trẻ em đường phố.)

3. Be a Buddy has provided education for street children.

(Làm bạn sát cánh đồng hành đã phụ đạo cho trẻ nhỏ đường phố.)

4. Go Green is an environmental business.

(Sống xanh là một trong những doanh nghiệp về môi trường.)

Dẫn chứng: Go Green a non-profit organisation that protects the environment. (Sống xanh là 1 trong những tổ chức phi lợi tức đầu tư để đảm bảo môi trường.)

5. Sống xanh has encouraged people to recycle rubbish.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Của Mạng Điện Trong Nhà, Mạng Điện Trong Nhà Có Những Đặc Điểm Gì

(Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế lại rác thải.)

 b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại bài xích hội thoại lần nữa. Trả lời các câu hỏi sau.)

Gợi ý

What do you think the phrase ‘make a difference’ means? (Bạn nghĩ cụm từ ‘làm một điều không giống biệt’ là gì?)

➔ It means to have a good effect (on people’s life) và to make the world a better place. (Nó nghĩa là có tác dụng một tác động tốt cho cuộc sống đời thường con tín đồ và làm quả đât trở thành một nơi xuất sắc hơn.)

Can you guess what Go Green does in their community garden project? (Bạn có chấp nhận rằng sống Xanh là dự án quanh vùng công cộng không?)

➔ They plant trees to make a garden for the community. (Họ trồng cây để chế tạo ra thành một vườn cho công cộng.)

How bởi you think the community garden project ‘makes a difference’? (Bạn nghĩ thế nào về dự án khu vườn chỗ đông người ‘làm một điều khác biệt’?)

➔ It will create a clean environment for all the people. There will be a lot of trees in the garden. People can walk and enjoy fresh in here. Children can play in the garden và it’s a really good environment for the community. (Nó sẽ tạo nên ra môi trường xung quanh trong sạch mát cho toàn bộ mọi người. Có tương đối nhiều cây xanh vào vườn. Số đông người hoàn toàn có thể đi và tận hưởng không khí trong lành sống đây. Con trẻ con có thể chơi vào vườn cùng nó thực sự là một trong những môi trường xuất sắc cho cộng đồng.)

2. Look at the words in the box. Can you put them in the right group?

(Nhìn vào các từ vào bảng. Các bạn có núm xếp nó vào đúng đội không?)

Từ vựng phải biết

donate (v): ủng hộ, quyên gópvolunteer (v): tình nguyệnprovide (v): cung cấpenvironmental (adj): trực thuộc về môi trườnghelp (v): góp đỡrecycle (v): tái chếclean (adj): sạch mát sẽbenefit (n): lợi íchplant (n): thực vậtencourage (v): khuyến khích, hễ viên

Gợi ý

NounsVerbsAdjectives
help, benefit, volunteer, plantsdonate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provise, clean, encourageclean, environment

3. Fill the gaps with the words in the box.

(Hoàn thành nơi trống với các từ trong bảng.)

Gợi ý

volunteerhomeless peopledonatescommunity servicemake a difference

Hướng dẫn dịch

You are a volunteer if you help other people willingly and without payment.

(Bạn là 1 trong những tình nguyện viên nếu khách hàng sẵn sàng hỗ trợ những người khác cơ mà không rước tiền.)

Homeless people are those who vị not have a trang chủ and really need help.

(Người vô gia cư là số đông người không tồn tại nhà cùng thực sự phải sự giúp đỡ.)

She often donates money to charitable organisations.

(Cô ấy tiếp tục ủng hộ chi phí cho tổ chức từ thiện.)

The activities that individuals or organisations bởi to benefit a community are called community service.

(Những chuyển động mà các cá thể hay tổ chức triển khai làm vì ích lợi cho một xã hội được gọi là một kênh dịch vụ cộng đồng.)

If you are trying to make a difference, you are trying lớn have a good effect on a person or situation.

(Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự không giống biệt, ai đang cố tạo nên sự ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống.)

4. Describe the pictures with the verbs in 2.

(Miêu tả tranh với những động từ trong phần 2.)

Gợi ý

1. He donates old books,2. They plant trees,3. She helps children bởi homework,
4. They dean the streets.5. They recycle rubbish,

*

5. Create word webs.

(Tạo ra các mạng từ)

Gợi ý

Donate: books, blood, toys, clothes.

Help: children, disabled people, homeless people, old people Clean: strees, walls, beaches, lakes.

Provide: old books, không lấy phí courses, care and help, food and dothes, life skills.

Xem thêm: Phân Biệt Tính Từ Thêm Ing Và Ed Đầy Đủ, Chi Tiết, Động Từ Thêm

6. Game: VOCABULARY PING PONG.

 (Trò chơi: BÓNG BÀN TỪ VỰNG)

In pairs, stand face khổng lồ face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, & the new words you learned above. Khổng lồ start the game, partner A says a new word and partner B says the first related word that comes khổng lồ mind. Keep the words going back và forth as quickly as possible until the teacher says stop. (Làm câu hỏi theo cặp, đứng đối lập với các bạn của bạn. Nghĩ về chủ đề của unit này, Community Service, và các từ mới bạn vừa học tập ở trên. Để bước đầu trò chơi, chúng ta A nói một từ bắt đầu và bạn B nói tự liên quan trước tiên xảy ra vào đầu bạn. Tiếp tục với các từ tiếp theo nhanh nhất có thể có thể cho đến khỉ giáo viên bảo dừng lại.)